Interpretacje w temacie: Podatek dochodowy od osób prawnych

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy kwota stanowiąca niezamortyzowaną wartość środka trwałego, zlikwidowanego z przyczyn omówionych w zapytaniu, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.?.

Działając na podstawie art. 14b. § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pismem Nr PD-005U-21/EJ/04 z dnia 14.01.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 06.02.2004 r.) zmienił odpowiedź Nr US40/DP/423/EN/309/2003 z dnia 02.12.2003 ...

dotyczy zasad obniżania podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lutego 2004 r. o udzielenie informacji dot. zasad obniżania podatku dochodowego o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając w oparciu o przepisy art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 2 i u ...

Spółka X Sp. z o.o. pyta o rozliczenie wyniku podatkowego Spółki przejmowanej Y Sp. z o.o. w przypadku połączenia przez przejęcie w roku podatkowym w którym doszło do połączenia oraz o rozliczenie czy podatku VAT naliczonego i podatku od czynności cywilnoprawnych pomiędzy Spółkami.

W nawiązaniu do wniosku o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przedstawia weryfikację stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w ...

Czy koszty, których rodzaj i kwota (wyrażona w walucie polskiej bądź walucie obcej) jest Spółce dokładnie znana w momencie ich księgowania na koncie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, (koszty najmu) stanowią koszt podatkowy roku, przychodów którego dotyczą, czy też roku, w którym zostały one faktycznie poniesione?";

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 03.11.2003 r. złożone w trybie artykułu 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: zgodnie z art 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) "koszty uzyskania przychodów są potrącalne ...

"czy w przypadku, gdy rabaty odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, ale są dokumentowane fakturą korygującą wystawioną już po jego zakończeniu, powinny korygować przychody podatkowe roku, którego dotyczą, tj. przychody, w stosunku do których rabat jest udzielony?";

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej uważa się także należne przychod ...

Jak podatkowo traktować naliczonych i skapitalizaowane odsetki od umowy pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot belgijski w zakresie art. 12, 21 oraz 26 ustawy o p.d.o.p. oraz art. 11 umowy z dnia 14 września 1976 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Belgią.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.11.2003 r. o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z treści zapytania podatnika, Spółka X - rezydent podatkowy w Belgii - udzieliła Spółce z o ...

Czy przychody z tytułu najmu w przypadku, gdy Spółka wystawia fakturę kwartalnie "z góry" w grudniu 2003 r. (otrzymuje zapłatę 05.12.2003 r.) za okres (I - III 2004 r.) należy zaliczyć do przychodów roku podatkowego w którym najem ma miejsce czy też do przychodów roku podatkowego w którym Spółka wystawiła fakturę i otrzymała zapłatę?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 19.12.2003 r. złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm),Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654) za przychody z tytułu umów ...

"czy koszty związane z likwidacją sklepu, tj.wartość netto nieumorzonych środków trwałych (inwestycja w obcym środku trwałym - budynku, mebli i innego wyposażenia), faktura za likwidację sklepu spowodowane utratą jego przydatności gospodarczej jako nierentownego punktu sprzedaży można uznać za koszty uzyskania przychodów?"

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 12.11.2003 r. złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), "czy koszty związane z likwidacją sklepu, tj. wartość netto nieumorzonych środków trwałych (inwestycja w obcym środku trwałym - budynku, mebli i innego wyposażenia), faktura za likwidację sklepu spowodowane utratą jego pr ...

Czy opłaty z tytułu licencji za oprogramowanie oraz opłaty z tytułu dodatkowych usług związanych z oprogramowaniem mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 17.12.2003 r., dotyczące zaliczenia opłat poniesionych z tytułu licencji za oprogramowanie oraz opłat z tytułu dodatkowych usług związanych z oprogramowaniem (m.in. wynagrodzenia i ...

Spółka wnosi o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej przychodu podatkowego w postaci nieodpłatnego świadczenia, w wysokości odsetek jakie należałoby zapłacić na rynku międzybankowym, w celu pozyskania kapitału w wysokości wstrzymanej dywidendy i w wysokości utworzonego Funduszu Dywidend”.

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.10.2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (uzupełniony w dniu 23.12.2003 r.), w odniesieniu do przepisów zawartych w art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. ...

Generowanie strony w 57 ms