Drukuj

"czy w przypadku, gdy rabaty odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, ale są dokumentowane fakturą korygującą wystawioną już po jego zakończeniu, powinny korygować przychody podatkowe roku, którego dotyczą, tj. przychody, w stosunku do których rabat jest udzielony?";

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, iż sprzedaje ona do agencji reklamowych czas antenowy przeznaczony na emisję reklam. W umowach strony ustalają wynagrodzenie należne Spółce za tę sprzedaż oraz roczny poziom obrotów, którego przekroczenie uprawnia agencję reklamową do otrzymaniu rabatu po zakończeniu roku. Wysokość rabatu zależy od obrotów zrealizowanych z daną agencją. Udzielany rabat jest więc instrumentem ekonomicznym stosowanym przez Spółkę mającym zachęcić odbiorcę do zwiększenia obrotów z tytułu kontraktów zawieranych ze Spółką.

Konstrukcja ta oznacza, że rabat będzie stosowany po upływie oznaczonego czasu (w tym przypadku po upływie roku podatkowego) a udzielenie rabatu mają warunkować zawierane z kontrahentami umowy i wysokość obrotów.W zawiązku z powyższym kwoty wynikające z zawieranych z odbiorcami kontraktów stanowią po stronie Spółki przychód należny (gdyż na dzień zawarcia kontraktów nie wiadomo jeszcze, czy odbiorca skorzysta z rabatu), natomiast w momencie realizacji rabatu Spółka ma prawo - na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o p.d.o.p - pomniejszyć o kwotę rabatu przychody tego okresu, w którym został on zrealizowany. W tym przypadku dla celów podatku dochodowego faktura korygująca wystawiona po zakończeniu roku podatkowego powinna korygować przychody roku podatkowego, którego dotyczą, tj. przychody, w stosunku do których rabat jest udzielany.

Przy ocenie momentu powstania przychodu dla celów podatku dochodowego istotne jest w zasadzie ustalenie daty wykonania usługi lub wydania towaru. Sprzedaż czsu reklamowego dokonywana była w roku podatkowym, którego rabat dotyczył.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: