Drukuj

"czy koszty związane z likwidacją sklepu, tj.wartość netto nieumorzonych środków trwałych (inwestycja w obcym środku trwałym - budynku, mebli i innego wyposażenia), faktura za likwidację sklepu spowodowane utratą jego przydatności gospodarczej jako nierentownego punktu sprzedaży można uznać za koszty uzyskania przychodów?"

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 12.11.2003 r. złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), "czy koszty związane z likwidacją sklepu, tj. wartość netto nieumorzonych środków trwałych (inwestycja w obcym środku trwałym - budynku, mebli i innego wyposażenia), faktura za likwidację sklepu spowodowane utratą jego przydatności gospodarczej jako nierentownego punktu sprzedaży można uznać za koszty uzyskania przychodów?"

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654) nie uznaje się za koszty uzyskania przychodu strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Jak wynika ze stanu faktycznego w trakcie działalności Spółka zajmując sie sprzedażą detaliczną odzieży w sieci sklepów na terenie całego kraju podjęła decyzję o zamknięciu i likwidacji jednego z nich w centrum handlowym Wola Park, gdyż stwierdziła, iż nie jest to dla niej opłacalne (na podstawie wyników sprzedaży i prognoz rentowności - sklep przynosił straty). Spółka może zaliczyć stratę w wysokości netto nie w pełni umorzonych środków trwałych likwidowanych obiektów do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ według opisanego stanu faktycznego nie uległy zmianie ani rodzaj ani metoda prowadzonej przez Spółkę działalności. Likwidacja sklepu nie była więc podyktowana żadną z tych przesłanek, a jedynie zamiarem ograniczenia strat Spółki spowodowanych eksploatacją nierentownego punktu sprzedaży.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: