Interpretacje w temacie: Pobór podatku

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy należności francuskiej Spółki otrzymywane od Płatnika - polskiej Spółki, za udostępnienie prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęć podlegają opodatkowaniu tylko we Francji w myśl art. 12 ust. 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a Rządem Republiki Francuskiej z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku?

Z opisanych w zapytaniu okoliczności faktycznych wynika, iż Spółka prowadzi działalność polegającą na „zakupie" zdjęć oraz usług związanych z ich wykonaniem od zagranicznych agencji fotograficznych, a następnie „odsprzedaży" tych zdjęć na rzecz podmiotów krajowych. Zdaniem spółki wynagrodzenie to stanowi należność licencyjną za prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła artystycznego w rozum ...

Spółka wystąpiła z zapytaniem w kwestii zasadności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów uzyskanych za 2003 r. z tytułu : odsetek od pożyczek udzielonych małym i średnim przedsiębiorcom oraz odsetek bankowych od środków ulokowanych na wydzielonym rachunku bankowym, na który spływają spłaty od tych pożyczek w związku z uzyskaną w 2004 r. informacją o konieczności zwrotu dotacji, z której udzielone zostały przedmiotowe pożyczki oraz przychodów odsetkowych wygenerowanych w okresie prowadzenia przez Jednostkę funduszu pożyczkowego.

Przedmiotowe pożyczki są udzielane przez Spółkę ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej Unii Europejskiej - otrzymanych przez Jednostkę w ramach umowy dotacji zawartej w dniu 28.12.1999 r. z Polską Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie (obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie). W związku z uzyskaną w 2004 r. informacją o konieczności zwr ...

Kiedy powstaje dla Spółki obowiązek składania deklaracji CIT-ST?

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r. podatnicy posiadający wyodrębnione organizacyjne zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin niż gmina, na terenie której podatnicy mają swoją siedzibę, są obowiązani załączać do deklaracji oraz zeznania o wy ...

Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek składania oświadczeń podatkowych, jeśli tak to jakich?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania pr ...

Jaki jest termin złożenia deklaracji podatkowych CIT-2 i CIT-8 przez spółki, które zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego? Spółki te zostały połączone poprzez zawiązanie nowego podmiotu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w kontekście pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze Nr PDP/423/62/03 z dnia 15.12.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 w/w ustawy st ...

Siedziba i zarząd podmiotu, który posiada 100% udziałów w kapitale Spółki - znajduje się na terenie Niemiec. Zgodnie z umową o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu zawartą z NIemcami podatek dochodowy od dochodów z dywidend wynosił 5%. Czy w dalszym ciągu obowiązuje ta stawka podatku, jeżeli nie, to w jakiej wysokości należy pobrać ten podatek wypłacając dywidendę w 2004 r.?

W odpowiedzi na pismo dotyczące prawidłowego pobrania przez Spółkę – występującą w roli płatnika – zryczałtowanego podatku od dywidendy wypłaconej podmiotowi, który nie posiada zarządu ani siedziby na terenie Polski i posiada 100% udziałów w kapitale spółki, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny uprzejmie wyjaśniam: Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku doc ...


czy dochód ze sprzedaży gruntu będzie opodatkowany 19 % podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też przedmiotem opodatkowania będzie łączny dochód, czy ze środków pieniężnych ze sprzedaży gruntu można obniżyć stratę w najbliższych pięciu latach podatkowych z tyt. działalności gospodarczej, kiedy należy wykazać dochód ze sprzedaży gruntu w CIT-2, w jaki sposób należy rozliczyć sprzedaż gruntu w deklaracji VAT-7?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przek ...

Czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. z kapitału zapasowego opodatkowane jest 19 % podatkiem ryczałtowym?

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Spółka zwróciła się z zapytaniem: czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki ...

Pobór podatku

Stosownie do art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), tj. w art. 34 dodano ust. 10a i 10b w brzmieniu: 10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty ...

Generowanie strony w 16 ms