Drukuj

Wspólnota zwraca się następującymi pytaniami: - ponieważ wspólnota Mieszkaniowa jako podmiot prawny nie była stroną żadnych umów w roku 2004, zaś wszelkie koszty były rozliczane na podstawie indywidualnych umów członków Wspólnoty, to czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna złożyć sprawozdanie podatkowe za 2004 rok? - czy istnieją regulacje prawne odnośnie sposobu prowadzenia księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej? - czy Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązana jest tak samo jak inne podmioty gospodarcze do tworzenia bilansów, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej na koniec każdego roku? - co powinno zawierać sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej za 2004 rok?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 23.05.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.06.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

- w części dotyczącej obowiązku składania „sprawozdania podatkowego za 2004 rok” - jako nieprawidłowe oraz,

- w części dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów – jako prawidłowe,

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez wspólnotę stanu faktycznego wynika, iż Wspólnota Mieszkaniowa zawiązała się z chwilą sprzedaży pierwszego mieszkania przez developera w 2003 roku. 28 czerwca 2004 roku doszło do pierwszego zebrania członków Wspólnoty, na którym dokonano wyboru zarządu Wspólnoty. Do końca roku 2004 wspólnotą zarządzał developer na podstawie umów o zarządzanie i administrowanie podpisanych indywidualnie z członkami wspólnoty przy sprzedaży mieszkań. Stronami tych umów byli poszczególni nabywcy, nie zaś wspólnota mieszkaniowa. Wszelkie umowy na świadczenie usług dla członkow wspólnoty w roku 2004 ( dostawa wody, energii elektrycznej, gazu, sprzątanie , ochrona , wywóz śmieci, i.t.d.) były zawierane pomiędzy developerem i zleceniobiorcami. Wspólnota nie była stroną tych umów, rozliczała się jedynie z developerem.

Ze złożonego przez wspólnotę mieszkaniową wniosku wynika również informacja, że wspólnota złożyła z opóźnieniem zerową deklarację CIT-8 oraz, że wspólnota prowadzi jedynie pozaksięgowa ewidencję kosztów zgodnie z postanowieniami ustawy o własności lokali. Wspólnota nie wypełnia wszystkich zaleceń ustawy o rachunkowości (art. 13 oraz art. 45)

Zdaniem wspólnoty, skoro nie była ona stroną żadnych umów z podwykonawcami oraz Zarząd nie zarządzał finansami wspólnoty, nie ma obowiązku składania sprawozdania podatkowego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek wyjaśnia:

- ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwaną (art.6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali – Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 903 z poźn. zm.) . Wspólnota nie stanowi jednak osoby prawnej. Jest to jedynie jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Wspólnota mieszkaniowa posiada określoną strukturę organizacyjną, tworzoną przez właścicieli lokali, zobowiązanych do określonych zachowań i czynności wynikających z ustawy. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej wspólnota odpowiada bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, z chwilą gdy w określonej nieruchomości pojawiają się co najmniej dwa podmioty, których prawo własności do lokalu reguluje ustawa o własności lokali.

Od ilości właścicieli tworzących daną wspólnotę zależy sposób jej administrowania. Gdy jest ich więcej niż siedmiu i umowa nie określa sposobu zarządu, zarządzanie regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek współdziałać w zarządzie nieruchomością wspólną. Jeżeli wspólnotę tworzy więcej niż siedem osób, właściciele muszą podjąć uchwałę o wyborze zarządu.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z małą czy dużą wspólnotą, podlega ona jako jednostka nieposiadająca osobowości prawnej przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz.654, z późn. zm). Z faktu bycia podatnikiem wynikają dla wspólnoty konkretne obowiązki. Wspólnoty mieszkaniowe zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązane bez wezwania składać deklaracje podatkowe i uiszczać zaliczki na podatek w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego. Roczne rozliczenie podatku następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego ( poniesionej straty) za ten rok.

Wspólnoty jako podatnicy, których dochód jest zwolniony z opodatkowania, zgodnie z art. 25 ust 5 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, mają prawo do uzyskania zwolnienia z obowiązku składania miesięcznych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, pod warunkiem, że złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, iż jest podatnikiem, o którym mowa w art.25 ust. 4 ustawy i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f .

Zarząd wspólnoty jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową , ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, o czym mówi art. 29 ustawy o własności lokali. Wspólnoty nie podlegają ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i nie ciąży na nich obowiązek składania rocznego sprawozdania finansowego. Jednak ewidencja wydatków i przychodów wspólnoty prowadzona przez podatnika powinna zapewniać określenie wysokości dochodu bądź poniesionej straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za dany rok podatkowy, co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Analizując przedstawiony przez Wspólnotę Mieszkaniową stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Wspólnota Mieszkaniowa pomimo tego, że w roku 2004 nie była stroną żadnych umów , a wszelkie koszty były rozliczane na podstawie indywidualnych umów członków Wspólnoty, miała obowiązek składnia deklaracji miesięcznych CIT-2 i rozliczenia rocznego, co wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wspólnota ma również wynikający z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za dany rok podatkowy.

Obowiązek prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczonych na pokrycie tych kosztów jak również obowiązek rozliczania się ze sprawowanego zarządu wynikają nie z ustawy podatkowej lecz z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: