Drukuj

Pytanie dotyczy składania przez wnioskodawcę deklaracji podatkowych podpisanych przez osoby z zarządu lub pracowników spółki, której wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa.

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 06.01.2006r. (data wpływu do Urzędu 06.01.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: składania przez wnioskodawcę deklaracji podatkowych podpisanych przez osoby z zarządu lub pracowników spółki, której wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


postanawia:


uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Właścicielem 100% udziałów w Spółce jest nierezydent w rozumieniu prawa dewizowego, dlatego też Spółka należy do kategorii podmiotów określonych w art. 5b ust. 9 b pkt 7 c) ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Członkowie zarządu Spółki są cudzoziemcami.

Spółka powierzyła prowadzenie ksiąg rachunkowych "T" Sp z o.o., podmiotowi uprawnionemu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2002r. Nr 122 poz. 1022). Z uwagi na częste podróże członków zarządu Spółka upoważniła "T" również do podpisywania i składania w imieniu Spółki wszelkich deklaracji podatkowych, w szczególności deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych, w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług oraz reprezentowania Spółki w kontaktach z Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Deklaracje podatkowe są podpisywane przez osoby będące członkami zarządu lub pracownikami "T", wymienione w treści pełnomocnictwa. Podpisane i złożone deklaracje są przekazywane do wiadomości zarządu Spółki. W treści pełnomocnictw Spółka potwierdziła, że ?uznaje wszelkie działania "T" i wszelkie roszczenia mogące powstać w związku z tymi działaniami".

Stanowisko Spółki

W ocenie Spółki dopuszczalne jest udzielenie osobie prawnej będącej podmiotem uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pełnomocnictwa do składania deklaracji podatkowych w imieniu Spółki.

Na wstępie Spółka wskazuje, że organem udzielającym "T" pełnomocnictwa jest zarząd Spółki. Zgodnie z art. 201 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Zgodnie z poglądami przedstawicieli doktryny zarówno prowadzenie spraw, jak i reprezentacja Spółki mogą być powierzone innym osobom na podstawie udzielonego przez zarząd pełnomocnictwa, którego najszerszym rodzajem jest prokura, uprawniająca do podejmowania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W konsekwencji, niezależnie od tego, czy podpisywanie deklaracji podatkowych należy zaliczyć do prowadzenia spraw, czy też do reprezentacji Spółki, udzielenie pełnomocnictwa w tym zakresie, jeżeli ustawa wyraźnie tego nie wyłącza, należy zdaniem strony uznać za dopuszczalne.

Ponadto Spółka odwołuje się do art. 95 Kodeksu cywilnego, z którego wynika uprawnienie osoby prawnej i fizycznej do działania przez pełnomocnika. Doktryna prawa podatkowego i utrwalona linia orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaaprobowane przez organy podatkowe, nakazują w sprawach nieuregulowanych w przepisach prawa podatkowego, stosować odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Do przepisów tych odsyła także art. 137 § 4 Ordynacji podatkowej normujący instytucję pełnomocnictwa na gruncie postępowania podatkowego. W świetle powyższego wg Spółki nie ulega wątpliwości, że pełnomocnictwo udzielone zgodnie z art. 95 kodeksu cywilnego przez zarząd Spółki, działający zgodnie z zasadą reprezentacji, uprawnia do składania deklaracji podatkowych w imieniu Spółki.

Dodatkowo Spółka przywołuje art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 86), zgodnie z którym czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie deklaracji podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i

inkasentów oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie oraz art. 3a tej ustawy, który stanowi, że powyższe uprawnienie przysługuje również podmiotom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać także osoby prawne. Spółka stoi na stanowisku, iż w konsekwencji osoba prawna będąca podmiotem uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może sporządzać deklaracje w imieniu podatnika.

Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie, Spółka dokonuje analizy użytego w art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o doradztwie podatkowym zwrotu ?w imieniu i na rzecz". Dowodzi, że w powszechnym rozumieniu aprobowanym przez doktrynę zwrot ten odnosi się do działania w charakterze pełnomocnika, a tym samym do uznania, że działanie podmiotu sporządzającego deklarację należy traktować jako działanie samego podatnika.

Zdaniem Spółki poprawność jej stanowiska potwierdza również przepis art. 136 ustawy Ordynacji podatkowej analizowany w świetle przepisów działu V ?Czynności sprawdzające".

W ramach czynności sprawdzających badaniu przez organ podatkowy podlega formalna poprawność deklaracji złożonych przez podatnika. Art. 274 § 1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że w wypadku, gdy organ podatkowy stwierdzi, że złożona deklaracja zawiera błędy, wzywa podatnika do jej skorygowania.

Art. 280 w/w ustawy nakazuje do czynności sprawdzających stosować przepisy rozdziału 3 Ordynacji podatkowej. Zawarty w tym rozdziale przepis art. 136 przewiduje dopuszczalność działania podatnika przez pełnomocnika. W konsekwencji w toku czynności sprawdzających podatnik może działać przez pełnomocnika, któremu przysługuje uprawnienie do złożenia korekty deklaracji podatkowej.

Korekta deklaracji i jej złożenie wywołują takie same skutki prawne, dlatego też w ocenie Spółki, przyznanie pełnomocnikowi uprawnienia jedynie do korekty deklaracji, i uznanie, że samo złożenie deklaracji za pośrednictwem pełnomocnika jest niedopuszczalne, byłoby sprzeczne z założeniem racjonalności ustawodawcy.

Wprawdzie zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 137 § 1 Ordynacji podatkowej podatkowej pełnomocnikiem może być jedynie osoba fizyczna, jednak zdaniem Spółki, przepis art. 3a ustawy o doradcach podatkowych należy traktować jako przepis szczególny wobec przepisów Ordynacji podatkowej.

Z uwagi na powyższe wątpliwości, Spółka zwraca się do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji potwierdzającej, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych może być udzielone osobie prawnej uprawnionej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przepisy prawa podatkowego mające zastosowanie w sprawie:

1) Zasady poboru podatku dochodowego od osób prawnych uregulowane są w art. 25 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w zakresie rozliczania zaliczek miesięcznych na ten podatek oraz w art. 27 tej ustawy w zakresie rozliczania się z osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym.

W myśl art. 25 ust. 1 powołanej ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani bez wezwania składać deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Natomiast zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 41 lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym ? do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Na podstawie art. 28a w/w ustawy Minister Finansów określa w drodze rozporządzenia wzory deklaracji, zeznań, oświadczeń wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca ich składania.

Wzory deklaracji oraz zeznania, o których mowa wyżej, obowiązujące w roku podatkowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2005r. oraz dla tych podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się 1 stycznia 2005r., został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2004r. Nr 279, poz. 2761).

Wg określonego w/w rozporządzeniem wzoru deklaracja miesięczna CIT-2 (16) posiada w swej treści oświadczenie osób odpowiedzialnych za podanie wymaganych danych oraz obliczenie podatku, a także podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym statutem, do zarządzania jednostką (dla deklaracji CIT-2 za 2005r. podpisy te winny znajdować się w pozycji 55 deklaracji), oraz podpis (i pieczątkę) osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych (poz. 57). Natomiast w zeznaniu CIT-8 (19) ustawodawca zawarł obowiązek złożenia przez w/w osoby podpisów odpowiednio w pozycjach 63 i 65 ), oraz podpis (i pieczątkę) osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych (poz. 57).

Od dnia 01.01.2006r. obowiązują nowe wzory w/w deklaracji, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 257, poz. 2156). Wg rozporządzenia w deklaracji CIT-2 (17) winny znaleźć się w poz. 54 podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym statutem, do zarządzania jednostką, a w poz. 56 ? podpis (i pieczątka) osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku. Natomiast w zeznaniu CIT-8 (20) podpisy w/w osób wymagane są odpowiednio w pozycjach 68 i 70.

2)Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych składają deklaracje na formularzach PIT-4 i PIT-8A. Podstawą prawną składania deklaracji PIT-4 jest art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm), zgodnie z którym, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, płatnik obowiązany jest do przesłania do właściwego urzędu skarbowego deklaracji według ustalonego wzoru. Natomiast podstawę prawną składania deklaracji PIT-8A stanowi art. 42 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie z którym, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek dochodowy, płatnik obowiązany jest przekazać organowi podatkowemu zryczałtowany podatek dochodowy, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru.

Do określenia wzorów tych deklaracji w drodze rozporządzenia został upoważniony Minister Finansów na podstawie art. 45b pkt 1 wyżej cytowanej ustawy.

Wykonując powyższą delegację ustawową, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 21.12.2005r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 257, poz. 2155) określił na 2006r. obowiązujące wzory deklaracji PIT-4 i PIT-8A. Powyższe wzory zawierają pola, w których należy umieścić imię, nazwisko, podpis (i pieczątkę) osoby odpowiedzialnej za obliczanie i pobranie podatku.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób. Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej ? w terminie 14 dni od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

3)Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stosownie do art. 99 ust. 1 tej ustawy, obowiązani są składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Deklaracje składane są wg ustalonego wzoru określonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowych. Aktualnie wzory deklaracji VAT?7 reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2005r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 185, poz. 1545). Deklaracje VAT ? 7 w poz. 68 zawierają zapis ?podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.?

Z przepisów ustawy z dnia 16 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), w szczególności z art. 201 § 1, wynika, że spółkę z o.o. reprezentuje zarząd spółki, natomiast art. 204 tego aktu stanowi, że prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki, a także do czynności procesowych za spółkę w postępowaniu wobec organów skarbowych. Zatem w pozycjach dotyczących podpisów osoby lub osób uprawnionych do zarządzania jednostką, przewidzianych w deklaracjach dla podatku dochodowego od osób prawnych, oraz w pozycji dotyczącej podpisu podatnika lub osoby go reprezentującej, uwzględnionej w deklaracji podatku od towarów i usług, muszą znaleźć się bezwzględnie podpisy osób, które upoważnione są do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw. Uprawnień takich nie posiadają podmioty uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 86 ze zm. ) czynności doradztwa podatkowego nie obejmują zarządzania podmiotem, na rzecz którego doradztwo jest świadczone.

Przepisy ustawy o doradztwie podatkowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie mają także zastosowania do deklaracji składanych przez Spółkę jako płatnika. Prawo podatkowe jest prawem autonomicznym, zawierającym w tym zakresie szczególne uregulowania, zgodnie z którymi deklaracje dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych bezwzględnie podpisuje osoba zgłoszona we właściwym organie podatkowym na podstawie art. 31 ustawy Ordynacja podatkowa.

W prawie podatkowym istnieje instytucja pełnomocnictwa. Regulują ją przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Zgodnie z art. 136 tej ustawy, strona może działać przez pełnomocnika, chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Stosownie zaś do art. 137 § 1 w/w ustawy pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Tutejszy organ podatkowy nie kwestionuje faktu powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółce "T" Poland, jednakże udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania i składania w imieniu Spółki wszelkich deklaracji podatkowych jest niewłaściwe.

"T" Poland jest osobą prawną, a nie osobą fizyczną, której można by udzielić pełnomocnictwa w rozumieniu prawa podatkowego. Jednocześnie "T" Poland na podstawie art. 3a w/w ustawy o doradztwie podatkowym może wykonywać czynności doradztwa podatkowego określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym dotyczące jedynie sporządzania, a nie podpisywania, w imieniu i na rzecz podatników, zeznań i deklaracji podatkowych.

Tym samym ani członkowie zarządu podmiotu prowadzącego Spółce księgi rachunkowe, ani jego pracownicy nie są uprawnieni do podpisywania za podatnika deklaracji CIT-2, zeznań CIT-8, deklaracji VAT-7 oraz PIT-4 i PIT-8A na podstawie pełnomocnictwa udzielonego temu podmiotowi.

Biorąc pod uwagę przestawiony przez Spółkę stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie potwierdza stanowiska Spółki w kwestii możliwości udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych osobie prawnej uprawnionej do usługowego prowadzenia ksiąg.

Dodatkowo informuje się, że odnośnie deklaracji i zeznań dla podatku dochodowego od osób prawnych brak jest przeciwwskazań do podpisywania przez osoby wchodzące w skład zarządu spółki, prowadzącej podatnikowi księgi rachunkowe lub jej pracowników, w pozycjach dotyczących osób odpowiedzialnych za podanie wymaganych danych lub za obliczenia podatku, pod warunkiem posiadania przez te osoby (imiennie) pełnomocnictw udzielonych przez podatnika.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa).
Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowejw Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego (art. 14a § 4 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Podobne interpretacje: