Drukuj

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 28-05-2003 znak: GSZ 71/2003 w sprawie opodatkowania dochodów nie rezydenta, nie posiadającego „egzystencji podatkowej”, osiągającego na terytorium Polski przychody, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje:

Z pisma oraz załączonej do niego charakterystyki podmiotu otrzymującego przychody wynika, że podmiot zagraniczny, jednostka prawna o nazwie „G.G.” Grupa Interesu Ekonomicznego (IEG) prowadzi działalność w zakresie technologii informacyjnej na rzecz przedsiębiorstw należących do grupy, mających siedzibę w różnych państwach. Firma ta ma siedzibę w Belgii, jednakże - według informacji Dyrektora Administracyjnego „G.” - nie posiada ona egzystencji podatkowej, ponieważ „koszta dóbr i usług zafakturowane członkom dokładnie równoważą koszta zarządzania infrastrukturą Grupy” a „potencjalny dochód IEG jest urzeczywistniany przez każdego członka stanowiącego część Grupy”. Z uwagi na to, że dochody IEG są przypisane każdemu z członków Grupy, mających siedzibę w państwach, które zawarły z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zdaniem pytającego fakt posiadania certyfikatów rezydencji przez członków Grupy spełnia wymogi art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zezwala na stosowanie stawek podatku, wynikających z umowy z Belgią o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje również opodatkowanie dochodów podatników, nie mających na terytorium Polski siedziby lub zarządu. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, podatnicy ci podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Firma „G.” jest nie rezydentem, który otrzymuje na terytorium Polski dochody z art. 21 ustawy, opodatkowane stawką 20%.

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy, osoby prawne, dokonujące wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ustawy, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu od podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie, wydanego do celów podatkowych przez właściwą administrację podatkową (certyfikat rezydencji).

W rozpatrywanym przypadku podmiot otrzymujący dochód z art. 21 ustawy nie posiada certyfikatu rezydencji. Nie mogą go zastąpić certyfikaty rezydencji członków Grupy z uwagi na brak podmiotowej tożsamości. Nadmienić należy, że w polskim prawie podatkowym podmiot o takiej strukturze, nie posiadający egzystencji podatkowej nie ma odpowiednika - wszystkie polskie podmioty, funkcjonujące w obrocie gospodarczym winny posiadać numer identyfikacji podatkowej i być zarejestrowanymi podatnikami lub płatnikami.

Reasumując, wobec braku certyfikatu rezydencji, zastosowanie będą miały wyłącznie polskie przepisy podatkowe, co oznacza, że dochód firmy IEG będzie podlegał opodatkowaniu stawką 20%, a na płatniku będzie ciążył obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku oraz złożenia deklaracji CIT-10, stosownie do art. 26 ust. 1,3,4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobne interpretacje: