Drukuj

Czy podwyższenie kapitału Spółki z dopłat wspólników rodzi po stronie udziałowców obowiązek podatkowy, co oznacza, że Spółka powinna zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki XX, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 28 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca – XX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w latach 2005 – 2007 otrzymywała od udziałowca z Cypru zwrotne dopłaty z przeznaczeniem na kapitał zapasowy. Od dopłat Spółka płaciła podatek od czynności cywilnoprawnych. W marcu 2008 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i pokryciu go kapitałem zapasowym utworzonym z wniesionych dopłat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podwyższenie kapitału Spółki z dopłat wspólników rodzi po stronie udziałowców obowiązek podatkowy, co oznacza, że Spółka powinna zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawcy: zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału w tym między innymi dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

Wnioskodawca uważa, że pokrycie kapitału zakładowego kapitałem zapasowym utworzonym z wniesionych dopłat nie rodzi po stronie udziałowców obowiązku podatkowego, ponieważ takie przeniesienie środków nie jest faktycznie uzyskanym dochodem (przychodem) i nie prowadzi do udziału w zyskach Spółki. Obowiązek podatkowy powstałby jedynie wówczas, gdyby kapitał zapasowy pochodził z niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę w ubiegłych latach. W opisanym stanie prawnym, przekazanie środków nie jest związane z przysporzeniem majątkowym po stronie udziałowca, lecz z odmiennym zakwalifikowaniem wcześniej wniesionych przez udziałowca środków do Spółki.

Zgodnie z art. 12 ust. 11 do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do Spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach (Kodeks Spółek Handlowych).

Zatem, zdaniem Spółki, nie jest objęty zryczałtowanym podatkiem przychód nie pozostający w związku z prawem do otrzymania udziału w zyskach.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

Oznacza to, że w przypadku przekazania kapitału zapasowego na kapitał zakładowy, podatkowo nie jest istotne w jaki sposób kapitał zapasowy został utworzony.

Każde przekazanie całości czy części tego kapitału na kapitał zakładowy powoduje powstanie obowiązku podatkowego u dotychczasowych udziałowców.

W myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu.

Do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego zobowiązana jest spółka, u której nastąpiło podwyższenie tego kapitału stosownie do art. 26 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którym, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Zatem zgodnie z art. 26 ust. 2 cytowanej powyżej ustawy w razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego, płatnicy, o których mowa w ust. 1, pobierają podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego. W tym przypadku podatnikom nie przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1a.

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 3 płatnicy, o których mowa w ust. 1, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Reasumując jeżeli kapitał zapasowy utworzony został z dopłat wniesionych przez udziałowca, a następnie przeznaczono ten kapitał na kapitał zakładowy, to na Spółce będzie ciążył obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego po uwzględnieniu warunków art. 26 ust. 1 ww. ustawy.

Tut. organ wskazuje, że przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej Wnioskodawca podał art. 12 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako przepis, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do Spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach (Kodeks Spółek Handlowych). Mając jednak na uwadze merytoryczną treść przedmiotowego wniosku, tut. organ zrozumiał, iż Wnioskodawca miał na uwadze treść art. 12 ust. 4 pkt 11 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: