Interpretacje w temacie: Zeznania podatkowe

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie

Odpowiadając na pismo z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu 09.10.2003 r.) w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztyn ...

Czy jako małżonkowie, możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 w sytuacji, gdy jeden z małżonków opłacał podatek w formie karty podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004r. uzupełnione w dniu 03.02.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - "Małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi ist ...

Dotyczy obowiązku składania oraz sposobu sporządzania przez przedstawicielstwa osób zagranicznych w Polsce deklaracji CIT-2 i zeznań CIT-8, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.)

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego Kraków Śródmieście Nr PB2/ 423/1/03/MK z dnia 06.02.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacj a podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, kierując się informacją Ministerstwa Finansów, otrzymaną w od ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogę dokonać rozliczenia pozostałych dochodów z żoną ? Pragnę nadmienić, iż z tytułu działalności gospodarczej nie uzyskałem w 2003 roku żadnych przychodów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2004 r. informuje: Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym (złożo ...

W związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych miał Pan obowiązek wpisania się na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa. Czy opłacone w 2003 roku składki członkowskie na rzecz Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Rady Krajowej oraz wpłaty dokonane z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podlegają odliczeniu od podatku dochodowego ?

Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 ze. zm.) określają m.in. prawa i obowiązki członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzieln ...

Czy skracając okres oszczędzania podatnik nie straci prawa do ulgi podatkowej oraz czy kwoty zgromadzone w kasie mieszkaniowej mogą zostać wydatkowane na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup szeregowego budynku mieszkalnego?

Umowa o kredyt kontraktowy powinna zawierać postanowienia dotyczące m.in. okresu oszczędzania. Minimalny okres, na jaki może zostać zawarta umowa, został określony w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Przepis ten stanowi, że określony w umowie okres systematycznego oszczędzania n ...

Czy mogę dokonać odliczenia w zeznaniu rocznym za 2003r. od dochodów ze stosunku pracy, przyznanej mi w 2000r. ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów. Działalność gospodarczą prowadziłem w latach 1986-2000, następnie przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych i nie mogłem dokonywać odliczeń z tytułu przyznanej mi ulgi. Uważam, że mogę dokonać stosownych odliczeń.

Dla rozwiązania podniesionej kwestii mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do przepisów art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) podatnicy, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uc ...

Kto zapłaci za zobowiązanie podatkowe w przypadku wypłacenia przez byłego pracodawcę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w godzinach nocnych, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wyrównanie zasiłku chorobowego, na mocy zawartej ugody sądowej?

Dnia 20.02.2003 r. w Sądzie Rejonowym w K., Pan X zawarł z byłym pracodawcą ugodę na mocy której, pracodawca został zobowiązany byłemu pracownikowi zapłacić kwotę 7.150 zł z tytułu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w porze nocnej, pranie odzieży, dodatek za pracę przy komputerze, wyrównanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i wyrównanie zasiłku chorobowego. Dnia 22.12.2003 r. ...

Czy żona może skorzystać z ulgi na dojazdy na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne,która przysługiwała zmarłemu w marcu 2003r. mężowi?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003r., odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Za wydatki, o których mow ...

Podatniczka prowadziła działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. Działalność od 3 lat była zawieszona, a 28 lutego 2003 roku wyrejestrowana. W tym okresie nie prowadzono sprzedaży, nie były wystawiane faktury. Nie uzyskano przychodu do opodatkowania. Podatnik zwraca się z prośbą o podanie przepisów prawnych wykluczających możliwość wspólnego opodatkowania małżonków za 2003 rok.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Zasada wspólnego opodatkowania nie doty ...

Generowanie strony w 11 ms