Drukuj

Czy w takim przypadku udziały poszczególnych wspólników w przychodach powinny być określone procentowo (33,33 %) czy też w postaci ułamka (1/3) ?

Stan faktyczny:

Trzyosobowa spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego. Każdy ze wspólników posiada równy udział w spółce .

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 867 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach

Stosownie do treści art. 8 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust.1a ,łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust.1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Z powyższego wynika, że sposób ustalenia dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki nie będącej osobą prawną, czyli także spółki jawnej przez poszczególnych jej wspólników determinuje treść umowy. Jeśli umowa kwestii tej nie rozstrzyga, dla celów rozliczenia podatku dochodowego przyjmuje się, że udziały są równe. W tym konkretnym przypadku umowa spółki stanowi o równych udziałach wspólników w spółce.

Stosownie do treści art. 45 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (...).

W trakcie roku podatkowego - poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku - podatnicy obowiązani są natomiast do uiszczenia – zgodnie z art. 44 ust. 6 tej ustawy - zaliczki miesięcznej, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i złożenia deklaracji według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku.

Zarówno w formularzu deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5, PIT 5L) jak również w załączniku do zeznania podatkowego PIT-B zawierającym informacje o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej – należy wskazać informację o zakresie i rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku udziału w spółce, udział podatnika w przychodach spółki należy podać w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dane te mają jednak jedynie charakter informacyjny.

Dlatego pomimo, iż z treści wskazanych formularzy (PIT-5, PIT 5L, PIT-B) wynika, że udział podatnika w przychodach spółki należy podać w procentach, to z uwagi na fakt, iż przy trzyosobowym składzie spółki i równych udziałach poszczególnych wspólników, udział procentowy jest zbliżony do 33,33%, ale nie jest równy kwocie z zastosowaniem ułamka zwykłego (1/3), wysokość przychodów i kosztów z udziału w spółce należy ustalić zgodnie z umową spółki, czyli przyjmując równe udziały wspólników, tj. jako 1/3.

Podobne interpretacje: