Interpretacje w temacie: Termin i zasady sporządzania zeznań

Ścieżka aktualnego tematu

Czy można obecnie złożyć zeznania za lata 1998 - 2002 wspólne z żoną skoro w w/w okresie byłem rozliczony przez ZUS a żona nie miała żadnego dochodu?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2004 r. uzupełnione w dniu 01.03.2004 r. informuje, że prawo do łącznego opodatkowania z żoną za lata 1998 - 2002 utracił Pan definitywnie przez nieskorzystanie z niego w terminie składania zeznań za w/w lata. W myśl art. 6, ust. 2 u ...

Czy przysługuje prawo do preferencyjnego opodatkowania za 2003 r. przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci jeżeli posiadam dwoje dzieci: córkę ur. w 1987 r. - uczennicę oraz syna - studenta ur. w 1983 r.? Syn uzyskał w 2003 r. dochód 2.617,60 zł z umowy zlecenia. W dniu 15.12.2003 r. uzyskałam rozwód (wyrokiem sądu).

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. uzupełnione w dniu 02.03.2004 r. informuje, że przysługuje Pani prawo do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania za 2003 r. przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. W świetle uregulowań zawartych w art. 6 u ...

Czy wydatki na czesne w szkole wyższej mogą być odliczane od podatku rodziców? Czy dochody z tytułu stażu absolwenckiego podlegają rozliczeniu w zeznaniu rocznym?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 18.01.2004 r. (data wpływu 20.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od podatku w 2003 r. wydatków poniesionych na odpłatne kształcenie w szkole wyższej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkow ...

uzupełnić

W dniu 22.01.2004 r. złożyła pani do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa. Złożone zapytanie dotyczy zakresu stosowania art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przedstawiając stan faktyczny spraw ...

Proszę o wyjaśnienie zasad dotyczących odliczania od dochodu wydatków rehabilitacyjnych. Mój mąż choruje na serce i jest niewidomy, w związku z tym posiada I grupę inwalidzką. Ponadto oświadczamy, że nie posiadamy samochodu.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Za wydatki na cele rehabilitacyjne ...

Jestem osobą niezamężną. Osiągam dochody w ramach stosunku pracy oraz z indywidualnie wykonywanych usług na rzecz jednostek organizacyjnych na podstawie umów zlecenia. W grudniu 2002 r. zaopiekowałam się małoletnim dzieckiem, która ze względu na brak zainteresowaniaze strony naturalnej rodziny miała zostać oddana do domu dziecka. Od końca grudnia 2002 r. dziecko zamieszkało ze mną. Z uwagi na konieczność uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Rejonowego wydano wskutek rezygnacji naturalnej rodziny ze sprawowania opieki nad dzieckiem dopiero w dniu 8 stycznia 2003 r. mogłam złożyć formalny wniosek do Sądu o ustanowienie mnie rodziną zastępczą. Z powodu przedłużającej się procedury postanowieniem z dnia 13 czerwca 2003 r. Sąd Rejonowy orzekł o ustanowieniu mnie rodziną zastępczą dla małoletniej do czasu zakończenia postępowania w sprawie. Po wydaniu powyższego postanowienia siostra małoletniej, która dotychczas nie wykazywała żadnego zainteresowania dzieckiem, wystąpiła do Sądu z wnioskiem o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej i ustanowienie jej rodziną zastępczą. Postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się wydaniem w dniu 10 lutego 2004 r. orzeczenia, na mocy którego zostałam ustanowiona rodziną zastępczą, jednakże orzeczenie to, wskutek złożenia przez uczestniczkę postępowania zapowiedzi apelacji, nie jest jeszcze prawomocne.Przedstawione wyżej okoliczności oraz załączone dokumenty potwierdzają fakt samotnego wychowywania przeze mnie małoletniego dziecka przez cały rok 2003. Czy w związku z powyższym przysługuje mi prawo rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 jako osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko?

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) , od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie, podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust.8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wycho ...

Czy podatnik może, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, wykazać w zeznaniu rocznym 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich w ramach stosunku pracy?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie i załączonych dokumentów wynika, że płatnik w informacji PIT-11 za 2003 rok wykazał koszty uzyskania przychodu faktycznie uwzględnione w ciągu roku przy poborze zaliczek na podatek dochodowy. Po roku podatkowym, na podstawie postanowień wynikających z zawartej z pracownikiem umowy o pracę oraz prowadzonej ewidencji prac, będących przedmiotem prawa auto ...

Na mocy Postanowienia Sądu Rodzinnego jesteśmy z mężem opiekunami prawnymi naszego nieletniego wnuka (nie rodziną zastępczą), którego rodzice zgineli w wypadku drogowym. Dziecko ma przyznaną rentę rodzinną, która jest wypłacana na moje nazwisko. ZUS dokonał rozliczenia dochodów za rok 2003 z tytułu w/w renty dziecka na PIT-40 (uwzględniając przysługującą każdemu podatnikowi kwotę wolną od podatku).Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi, czy w naszym przypadku (moim i męża) rozliczeniu dochodów za 2003 r. należy uwzględnić rentę naszego wnuka, czy rozliczyć tylko dochody męża i moje?

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że na mocy Postanowienia Sądu Rodzinnego Pani oraz mąż Pani jesteście opiekunami prawnymi nieletniego wnuka ( nie rodziną zastępczą ), który otrzymuje rentę rodzinną po rodzicach, wypłacaną na Pani nazwisko. Zakład ubezpieczeń społecznych dokonał rozliczenia dochodów dziacka z tytułu w/w renty na formularzu PIT-40A. Pytanie Pani dotyczy konie ...


Czy możliwe jest złożenie "korekty" odrębnych zeznań małżonków za 2002 rok, przez złożenie w 2004 roku zeznania wspólnego za 2002 rok?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) w brzmieniu obowiązujacym w 2002 r., małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Natomiast ust. 2 cytowanego artykułu stanowi, że małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu o którym mowa w art. 3 ust. 1, międ ...

Generowanie strony w 9 ms