Drukuj

Jak należy rozliczyć w zeznaniu rocznym kwotę odszkodowania (odprawy) zasądzoną przez Sąd Pracy, a wyegzekwowaną przez komornika?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta zgodnie z art. 14 a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) odpowiadając na pismo Pani z dnia 15.03.2004 roku (data wpływu do US) uprzejmie wyjaśnia:

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona; a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 , poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw tub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:
a) okreśłonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2002 r. Sąd Pracy zasądził na Pani rzecz odprawę w wysokości 1.125 zł. od byłego pracodawcy. Zasądzoną odprawę wypłacił Pani w 2003 r. komornik sądowy. Otrzymana odprawa stanowi dla Pani przychód roku 2003. W takim przypadku, gdy zaległe wynagrodzenie wypłaca komornik sądowy ze środków wyegzekwowanych wcześniej od pracodawcy nie zostaje pobrana zaliczka na podatek. Żaden przepis ustawy nie nakłada na komornika takiego obowiazku. Natomiast podatnik otrzymujący zaległe wynagrodzenie (odprawę) zobowiązany jest - stosownie do postanowień art. 45 ust. 1 ustawy pdof - do rozliczenia się z właściwym miejscowo urzędem skarbowym.

W świetle powołańych przepisów; w zeznaniu rocznym za rok 2003 (PIT-37) ma Pani obowiązek wykazać przychód z przedmiotowego tytułu łącznie z przychodami z innych źródeł i od sumy łącznych dochodów obliczyć należny podatek, zgodnie ze skalą podatkową określoną w art. 27 ust. 1 ustawy.

Podobne interpretacje: