Drukuj

1. Jeśli do dokumentu tax-free dopiętych jest kilka paragonów, to czy każdy z nich musi opiewać na kwotę co najmniej 200 zł brutto, czy też wystarczy, aby paragony były na łączną kwotę co najmniej 200 zł brutto, aby móc zastosować stawkę podatku 0% w deklaracji VAT-72. Czy można zastosować stawkę podatku w wysokości 0% z dokumentu tax-free, do którego dopięte są dwa paragony z tego samego dnia - jeden paragon na 200 zł brutto, drugi na 100 zł brutto

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 24 września 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 10 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Sprzedał Pan towar nabywcy – podróżnemu ubiegającemu się o zwrot podatku VAT. Dołączył Pan paragon fiskalny na kwotę 200 zł brutto do dokumentu tax-free. Następnie klient zakupił jeszcze dodatkowo towar, na który również wystawił Pan paragon na kwotę 100 zł brutto i dołączył go do dokumentu tax-free. Do księgowości dostarczył Pan za późno dokument tax-free, tj. po zamknięciu miesiąca, w którym dokonano zwrotu VAT podróżnemu.


W związku z powyższym zadano następujące pytania:


  1. jeśli do dokumentu tax-free dopiętych jest kilka paragonów, to czy każdy z nich musi opiewać na kwotę co najmniej 200 zł brutto, czy też wystarczy, aby paragony były na łączną kwotę co najmniej 200 zł brutto, aby móc zastosować stawkę podatku 0% w deklaracji VAT-7...
  2. czy można zastosować stawkę podatku w wysokości 0% z dokumentu tax-free, do którego dopięte są dwa paragony z tego samego dnia - jeden paragon na 200 zł brutto, drugi na 100 zł brutto...


Pana zdaniem, nie jest ważne ile paragonów dopiętych jest do dokumentu tax-free, ważne jest aby łączna kwota z paragonów i dokumentu tax-free była jednakowa i na kwotę co najmniej 200 zł brutto. Najważniejszy jest dokument tax-free, który powinien opiewać na kwotę co najmniej 200 zł brutto, bo jest to dokument imienny, a paragon nie.

Odnośnie pytania drugiego wyraził Pan opinię iż, można zastosować stawkę 0% w deklaracji VAT-7, ponieważ nieistotna jest ilość paragonów dopiętych do dokumentu tax-free oraz kwoty na jakie opiewa każdy z nich. Ważna jest łączna kwota z paragonów, która musi być na co najmniej 200 zł brutto i oczywiście musi to być taka sama kwota, jak wynika z dokumentu tax-free. Zatem można zastosować stawkę podatku 0% w deklaracji VAT-7 z paragonu, który opiewa na kwotę 200 zł brutto i 100 zł brutto.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z przepisem art. 129 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0% pod warunkiem że:


  1. spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz
  2. przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Wspólnoty.


Według postanowień art. 128 ust. 2 ww. ustawy, podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1.

Jednocześnie należy zauważyć, że w opisanym we wniosku stanie faktycznym nie podniesiono okoliczności dających Panu uprawnienie do dokonywania zwrotu podatku podróżnym, a przedmiotem sprawy nie jest badanie, czy spełnia Pan warunki określone w art. 127 ust. 1 i 4.

W art. 130 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy wprowadzono delegacje dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia wzoru dokumentu, o którym mowa w art. 128 ust. 2 oraz minimalnej łącznej wartości zakupów wynikającej z dokumentów, o których mowa w art. 128 ust. 2, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku w omawianym trybie.

Wzór imiennego dokumentu będącego podstawą do zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty (Dz. U. Nr 88, poz. 838)

Natomiast zgodnie z brzmieniem § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia minimalnej łącznej wartości zakupów, wynikającej z dokumentów wystawionych przez sprzedawców, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 84, poz. 780), minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów wynosi 200 zł.

W tym miejscu należy wskazać na treść art. 147 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347/1 z 11 grudnia 2006 r.), zgodnie z którym w przypadku gdy dostawa towarów, o której mowa w art. 146 ust. 1 lit. b), dotyczy towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych, zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy całkowita wartość dostawy, z VAT, przekracza kwotę 175 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej, ustalaną raz w roku przy zastosowaniu kursu wymiany obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października ze skutkiem od 1 stycznia roku następnego. Państwa członkowskie mogą jednakże zwolnić dostawę, której całkowita wartość jest niższa od kwoty przewidzianej w akapicie pierwszym lit. c).

Dowód eksportu stanowi faktura lub inny zastępujący ją dokument potwierdzony przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione ze Wspólnoty (art. 147 ust. 2 akapit drugi Dyrektywy).

Art. 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/05 z 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 288 z 29.10.2005, str. 1-9) stanowi, iż w celu określenia, czy próg ustalony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 15 ust. 2 akapit drugi tiret trzecie dyrektywy 77/388/EWG (odpowiednika art. 147 nowej dyrektywy) został przekroczony, niezbędnego obliczenia dokonuje się na podstawie wartości faktury. Można zastosować łączną wartość kilku towarów, pod warunkiem że wszystkie te towary ujęte są na tej samej fakturze wystawionej na rzecz tego samego klienta przez tego samego dostawcę towarów podlegającego opodatkowaniu.

W cytowanym wyżej § 1 krajowego rozporządzenia w sprawie określenia minimalnej łącznej wartości zakupów, wynikającej z dokumentów wystawionych przez sprzedawców, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług, mowa jest o imiennym dokumencie wystawionym przez jednego sprzedawcę, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Zgodnie z wzorem, na imiennym dokumencie zamieszcza się m. in. datę dokonania sprzedaży towarów. W związku z tym należy uznać, że na dokumencie tym powinny znaleźć się wyłącznie zakupy dokonane u jednego sprzedawcy w ciągu jednego dnia, których łączna wartość wynosi 200 zł (nawet jeśli pojedyncze zakupy nie przekroczyły 200 zł).

A zatem określona w rozporządzeniu minimalna kwota zakupów w wysokości 200 zł może wynikać z kilku paragonów z tego samego dnia podłączonych do jednego dokumentu imiennego sporządzonego przez jednego sprzedawcę.

Reasumując, stosownie do powołanych wyżej przepisów, w odniesieniu do opisanej sytuacji, przy założeniu spełnienia warunków określonych w art. 129 ust. 1 ustawy, miał Pan prawo do zastosowania stawki 0% w stosunku do dostawy towarów na rzecz podróżnego udokumentowanej 2 paragonami z tego samego dnia na łączną kwotę 300 zł brutto.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: