Drukuj

Czy syn ma obowiązek odprowadzić podatek za zmarłą matkę z tytułu zbycia akcji pracowniczych oraz czy będąc opiekunem prawnym małoletniej siostry ma prawo do rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących?

Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiadając na pismo z dnia 19.01.2004 r., w sprawie sposobu rozliczenia podatkowego po zmarłej matce, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) uprzejmie informuje:

W 2003 roku podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia akcji byli obowiązani, na podstawie art. 44 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wpłacać zaliczki miesięczne na podatek w wysokości 19% dochodu w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego.Po zakończeniu roku podatkowego dochód z tego tytułu podlegał łączeniu z innymi dochodami podatnika w zeznaniu podatkowym. Na podstawie art. 45 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do 30 kwietnia następnego roku podatnicy są obowiązani do złożenia zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (straty).

Z chwilą śmierci osoba fizyczna przestaje być podatnikiem. Przepisy prawa podatkowego nie przewidują możliwości złożenia zeznania podatkowego za osobę zmarłą.

Nie może Pan zatem złożyć, w imieniu matki, zeznania podatkowego, ani też skorzystać za 2003 rok z preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Przepisy prawa podatkowego stanowią natomiast, że w sytuacji, gdy spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa), organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od otrzymania ww. informacji zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Następnie organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę.

Ponadto do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy w myśl art. 98 ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku. Jednakże, aby mogły toczyć się postępowania podatkowe we wskazanym wyżej zakresie konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego w sprawie nabycia praw do spadku po osobie zmarłej.Jak stanowi art. 97 ustawy Ordynacja podatkowa, spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Dotyczy to również praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie prawa podatkowego.

Również do spadkobierców mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych spadkodawców – wynika to z treści art. 97a ust. Ordynacja podatkowa. Spadkobiercy podatnika mogą zatem ubiegać się o ulgi w spłacie podatku takie jak odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty bądź umorzenie podatku.

Dodatkowo tutejszy organ podatkowy informuje, iż za rok 2004, jeżeli zostanie Pan na podstawie odrębnych przepisów ustanowiony dla małoletniej siostry opiekunem prawnym, służyć będzie Panu prawo do rozliczenia podatkowego jako osoby samotnie wychowującej dziecko, o ile nie zajdą w ciągu tego roku okoliczności powodujące wyłączenie takiego sposobu rozliczenia przewidziane w art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Okolicznościami takimi jest zaistnienie sytuacji, w której do podatnika mają zastosowanie przepisy art. 30 c ustawy (opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej podatkiem liniowym) bądź przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (D.U. Nr 144 poz. 930 z późn. zmian).

Podobne interpretacje: