Drukuj

Czy mogę rozliczać się w imieniu mojego męża? Mąż jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, a ja jestem jego prawnym opiekunem. Mąż otrzymuje rentę inwalidzką. Ponieważ jestem opiekunem prawnym męża to sądzę, że mogę roliczać się w jego imieniu.

POSTANOWIENIE

Na podstawie:art. 14 a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej udzielając informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii rozliczenia podatku w imieniu męża, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym na wniosek, uznaje stanowisko Podatniczki za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 24.07.2006 r. do Urzędu Skarbowego w Łęcznej wpłynął wniosek Podatniczki o interpretację przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W złożonym wniosku Podatniczka przedstawiła następujący stan faktyczny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej dnia 26.06.2006 r. wydał Podatniczce interpretację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. W przedstawionym przez Podatniczkę stanie faktycznym i prawnym, tutejszy organ podatkowy uznał, że nie spełnia ona przesłanek do opodatkowania swoich dochodów wspólnie z małżonkiem.

Mąż Wnioskodawczyni jest całkowicie ubezwłasnowolniony, a opiekę nad nim sprawuje żona. Podatnik uzyskuje dochody z tytułu renty inwalidzkiej. Zdaniem Podatniczki, ponieważ jest ona prawnym opiekunem męża, może rozliczać się w jego imieniu.

Organ podatkowy w oparciu o przedstawiony stan faktyczny dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawczyni w następujący sposób.

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją powołaną w interesie osoby, która nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 162, poz. 1691 z późn. zm.) opiekun prawny sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką. Opiekun ma zatem obowiązek reprezentować prawa majątkowe z korzyścią dla osoby ubezwłasnowolnionej.

W związku z powyższym, w przypadku konieczności złożenia zeznania podatkowego, opiekun prawny składa w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej podpisane przez siebie, właściwe zeznanie podatkowe.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatniczkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika i inkasenta wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany bądź uchylenia (art. 14 b ustawy - Ordynacja podatkowa).Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie (art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie zgodnie z art. 236 § 2 ust. 1 Ordynacji podatkowej.

Podobne interpretacje: