Drukuj

w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie

Odpowiadając na pismo z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu 09.10.2003 r.) w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia:

W świetle przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani składać organom podatkowym zeznanie CIT-8 wg ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego.

Przejęcie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) w przypadku połączenia spółek drogą przejęcia, księgi rachunkowe zamyka się w jednostce przejmowanej na dzień przejęcia jednostki przez inną jednostkę.

Stosownie do zasad sukcesji praw i obowiązków podatkowych następców prawnych wynikających z art. 93 Ordynacji podatkowej obowiązek złożenia zeznania za spółkę przejętą spoczywa na spółce przejmującej.

Ewentualny obowiązek dopłaty podatku spoczywa również na spółce przejmującej. Natomiast w przypadku nadpłaty zostanie ona przelana na rachunek bankowy spółki przejmującej.

W związku z powyższym obowiązek złożenia zeznania CIT-8 za - zgodnie z w/w przepisami - do Urzędu Skarbowego w Olsztynie, tj. właściwego w ostatnim dniu roku podatkowego dla Spółki przejmowanej - w ciągu 3 m-cy od zakończenia roku podatkowego.

Podobne interpretacje: