Drukuj

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe spółek z o.o. w upadłości ?

Odpowiadając na pismo z dnia 18 czerwca 2004 r. (złożone w Urzędzie Skarbowym dnia 23 czerwca 2004 r.) w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej informuje, że:
W stosunku do Spółki, której ogłoszono upadłość, wszelkie czynności obejmujące zarząd jednostką zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535) przejmuje od dotychczasowych organów jednostki syndyk. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zarządu przez syndyka sprawuje ustanowiony przez sąd sędzia - komisarz.
Tym samym prawo do podejmowania decyzji w zakresie całej działalności Spółki od chwili ogłoszenia upadłości przysługuje syndykowi i sędziemu komisarzowi.


Z art. 169 ust. 1 cyt. ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wynika, iż syndyk wykonuje obowiązki sprawozdawcze, jakie ciążyłyby na upadłym, gdyby upadłość nie nastąpiła.
Ponieważ art. 169 cytowanej ustawy nie zawiera żadnego przedmiotowego ograniczenia obowiązków sprawozdawczych ciążących na syndyku, zatem obowiązki sprawozdawcze ciążące na Spółce przed ogłoszeniem upadłości winny być przez syndyka wypełnione.


Syndyk, którego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) uważa się kierownika jednostki, odpowiedzialny jest za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego składającego się zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej do bilansu.
Sporządzone przez syndyka sprawozdanie finansowe zatwierdza sędzia-komisarz. Sprawozdanie to począwszy od 2003 r. w jednostkach w stosunku do których ogłoszona została upadłość nie podlega jedynie badaniu.
Zatwierdzone przez sędziego-komisarza sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r. ze zm.) winno być złożone w Urzędzie Skarbowym w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia.

Podobne interpretacje: