Drukuj

Według jakich zasad należy ustalić liczbę osób zatrudnionych w poszczególnych zakładach (oddziałach) Spółki?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo nr GK/2/2004 w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów praiwa podatkowego wyjaśnia co następuje:

Rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. nr 224 poz. 2228) w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych określa m. in. wzór i terminy składania przez podatników informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach). Informacja, w myśl § 4 ust. 1 pkt 2 powinna zawierać liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach), ustaloną według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek oraz na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym - dla ostatecznego rozliczenia dochodów. Według § 5 rozporządzenia liczbę osób zatrudnionych w zakładzie (oddziale) podatnika ustala się, biorąc pod uwagę miejsce świadczenia pracy, wynikające z umowy o pracę zgodnie z zasadami metodycznymi statystyki, określonymi w odrębnych przepisach.

Dla ustalenia liczby osób zatrudnionych w zakładzie (oddziale) podatnika podstawowe znaczenie ma więc miejsce świadczenia pracy wynikające z umowy o pracę. Umowa o pracę zgodnie z art. 29 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 nr 21 poz. 94) powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy, a w szczególności powinna określać rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania. Podawanie w umowie o pracę miejscowości ,w których pracownicy najczęściej wykonują swoje czynności, a nie te w których praca jest faktycznie wykonywana jest w świetle powyżej przytoczonego przepisu niedopuszczalne, ponieważ pracownik może wykonywać pracę jedynie na podstawie zawartej umowy. Jeżeli zaś wykonuje na polecenie pracodawcy zadania służbowe poza stałym miejscem pracy, to w myśl art. 77*5 ustawy Kodeks pracy jest to wykonywanie pracy związanej z podróżą służbową .

Biorąc pod uwagę stan faktyczny zawarty w zapytaniu należy stwierdzić, że pracownik może wykonywać zadania służbowe poza stałym miejscem pracy jedynie na podstawie delegacji służbowej, w tej sytuacji miejsce świadczenia pracy przez pracownika nadal będzie wynikało z umowy o pracę, zaś zakwalifikowanie pracownika zgodnie z § 5 w związku z § 4 ust. 1 cyt. rozporządzenia do poszczególnego zakładu (oddziału) należy do pracodawcy, który takiego pracownika oddelegowuje z miejsca faktycznego wykonywania przez niego obowiązków określonych w umowie o pracę.

Podobne interpretacje: