Drukuj

Czy należności francuskiej Spółki otrzymywane od Płatnika - polskiej Spółki, za udostępnienie prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęć podlegają opodatkowaniu tylko we Francji w myśl art. 12 ust. 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a Rządem Republiki Francuskiej z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku?

Z opisanych w zapytaniu okoliczności faktycznych wynika, iż Spółka prowadzi działalność polegającą na „zakupie" zdjęć oraz usług związanych z ich wykonaniem od zagranicznych agencji fotograficznych, a następnie „odsprzedaży" tych zdjęć na rzecz podmiotów krajowych.

Zdaniem spółki wynagrodzenie to stanowi należność licencyjną za prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła artystycznego w rozumieniu art. 12 ust. 4 umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z dnia 19.01.1997 r. Nr 1 poz. 5), a zatem stosownie do postanowień art. 12 ust. 3 tej umowy podlega opodatkowaniu jedynie we Francji.

Ustosunkowując się do powyższego zagadnienia należy stwierdzić, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 12 ust. 4 w/w umowy określenie „należności licencyjne" oznacza wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania prawa autorskiego do dzieła literackiego lub naukowego włącznie z filmami i dziełami zarejestrowanymi dla radia i telewizji, patentu, znaku przemysłowego lub handlowego, rysunku, modelu, planu, formuły, technologii produkcyjnej i za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej albo z umiejętnością (know-how).

Niezależnie od tej definicji, należy mieć na uwadze regulacje prawne dotyczące pojęć stosowanych w Polsce. Prawa autorskie regulowane są ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83. 83 ze zm.). Prawem autorskim chroniony jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Jego treścią jest wyłączność korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz ochrona autorskich praw majątkowych i osobistych. Prawa autorskie mogą przechodzić na osoby trzecie bądź w drodze umowy wydawniczej lub umowy o przeniesienie prawa, bądź w drodze spadkobrania.

W świetle art. 17 powołanej ustawy pod pojęciem autorskich praw majątkowych rozumie się prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Pojęcie „utwór" jest zawarte w art. 1 ust 1 i 2 ustawy i oznacza każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności utworami są działa literackie, publicystyczne, programy komputerowe, utwory fotograficzne, plastyczne oraz muzyczne.

Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami M. Finansów wyrażonymi w piśmie z dnia 19.10.1995 r. Nr PO4/AK-722-763/95: „Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób prawnych z tytułu praw autorskich oraz ze sprzedaży tych praw uregulowane jest w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w przypadku osób prawnych mających siedzibę lub zarząd w obcym państwie, z którym podpisana została umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania - w odpowiednich przepisach tej umowy. Przedmiotem opodatkowania w Polsce są „opłaty licencyjne" płacone twórcy lub innemu podmiotowi realizującemu prawa twórcy. W przypadku faktury wystawionej przez podmiot zagraniczny polskiemu odbiorcy, w której wyszczególniona jest również należność dla autora lub podmiotu realizującego jego prawa z tytułu opłat licencyjnych, przedmiotem opodatkowania jest przychód od tej należności".

Reasumując należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, iż do wynagrodzenia płaconego spółce francuskiej za przekazane prawa autorskie do użytkowania praw autorskich do zdjęć ma zastosowanie art. 12 ust. 3 zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, w myśl, którego ten rodzaj opłaty podlega opodatkowaniu jedynie we Francji.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: