Drukuj

Jaki jest termin złożenia deklaracji podatkowych CIT-2 i CIT-8 przez spółki, które zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego? Spółki te zostały połączone poprzez zawiązanie nowego podmiotu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w kontekście pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze Nr PDP/423/62/03 z dnia 15.12.2003 r., stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 w/w ustawy stwierdza, co następuje.

W związku z dokonaniem połączenia dwóch spółek kapitałowych, powstał nowy podmiot. Spółki łączone zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem 22.10.2003 r. została zarejestrowana nowa spółka. Pytanie podatnika dotyczy terminu złożenia deklaracji CIT-2 i zeznania CIT-8 przez spółki łączone.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) stanowi, że księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku połączenia powstaje nowa jednostka.

Stosownie do art. 25 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych deklaracje i zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego składa się i uiszcza w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego. Równocześnie stosownie do art. 27 ust. 1 w/w ustawy podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu ,a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z połączeniem spółek przez zawiązane nowej spółki kapitałowej. Biorąc pod uwagę w/w przepisy, deklaracje CIT-2 za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego, tj. za okres 01.01.2003 r. - 30.09.2003 r. spółki łączone powinny złożyć w terminie do dnia 20.10.2003 r. Zaliczkę za miesiąc październik 2003 r. każda z łączących się spółek powinna uiścić w wysokości zaliczki za miesiąc wrzesień 2003 r. Zeznanie CIT-8 za rok podatkowy 01.01.2003 - 21.10.2003 r. każdej ze spółek powinno zostać złożone do dnia 31.01.2004 r.

Na podstawie generalnej zasady sukcesji praw i obowiązków podatkowych następców prawnych wyrażonej w art. 93 Ordynacji podatkowej obowiązek złożenia zeznania za spółki łączone spoczywa na spółce nowej.

Podobne interpretacje: