Interpretacje w temacie: Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Jakie są warunki odliczenia ulgi na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2003 r. (data wpływu 31.12.2003 r.) w sprawie odliczenia od podatku wydatków poniesionych w związku z odpłatnym kształceniem się dziecka w szkole wyższej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14 a par.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) wyjaśnia jak niżej. W myśl art. 27 a u ...

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na lokal mieszkalny stanowiacy odrębną nieruchomość powinien być naliczony w wysokosci 2% od różnicy wartości przedmiotowego prawa i nieruchomości, czy od wyższej wartości lokalu?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 ze. zm.) podstawą opodatkowania przy umowie zamiany jest - przy zamianie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – różnica wartości rynkowych zamienianych loka ...

Czy osoba posiadajaca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2003r. na zakup gorsetu dla amazonek (po operacji piersi) i sprzętu gospodarstwa domowego pracującego na parę, który pozwala oszczędzać spuchniętą i bolącą rękę (zgodnie z zaleceniami lekarzy)?

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 roku ze zm.),w brzmieniu obowiazujacym w 2003 r., podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 2 ...

Jakie skutki podatkowe powoduje udzielenie darowizn, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez związek jednostek samorządu terytorialnego korzystający ze zwolnienia przedmiotowego dochodu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4g tej ustawy?

W świetle przepisu art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.) wszelkiego rodzaju darowizny i ofiary, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową i wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej - nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W myśl przepisu art. 18 ust. 1 ustawy o podatku doch ...

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Przedmiotem działalności są usługi komputerowe. W 2003 roku uczestniczyła w kursie języka niemieckiego metodą SITA. Zapytuje, czy wydatki poniesione na kurs języka niemieckiego może zaliczyć w koszty działalności firmy?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r., Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Jak wynika z dyspozycji powyższego zapisu, do kosztów uzyskania prz ...

Jakie skutki prawne rodzi przekazanie w drodze umowy darowizny przez Kółko Rolnicze własności nieruchomości zabudowanej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodem podlegającym opodatkowaniu jest wartość nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze. Zasadą jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów otrzymanych w drodze umowy darowizny. Wyjątek od tej zasady przewidziany został ...

Jaka jest podstawa opodatkowania i stawki podatkowe od umowy sprzedaży praw majątkowych, umowy spółki i zmiany umowy spółki?

Przepisy ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm.), regulują kwestię pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych od poszczególnych czynności cywilnoprawnych, stanowiąc m.in., że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, umowy spółki (art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) oraz zmiany umów, jeżeli ...

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Z treści przedstawionego przez Spółkę zapytania wynika, że Spółka w październiku 2003 roku zawarła dwie umowy z firmą mającą siedzibę w Indiach. Przedmiotem umów jest wykonanie na rzecz kontrahenta indyjskiego dokumentacji modernizacji dwóch bloków energetycznych oraz nadzór autorski nad prowadzoną wg tej dokumentacji modernizacją. Dokumentacja techniczna wykonana została w Polsce a nadzór autorsk ...


dotyczy opodatkowania odpłatnej służebności

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach pismem z dnia 22.03.2004 r. (znak: US. PDOF/415/11/04) w następujący sposób: Przedmiotem opodatkowania poda ...

Generowanie strony w 10 ms