Interpretacje w temacie: Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

Ścieżka aktualnego tematu

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.08.03 r. w sprawie zwrotu części zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, uiszczonego z tytułu wypłaconych należności (dywidendy) dla zagranicznego udziałowca – niemieckiej Spółki, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że polska spółka wypłacając dywidendę dla niemieckiego udziałowca ...

- kto jest podatnikiem podatku od dywidendy?- w jakiej wysokości należy uiścić podatek od dywidendy?- który urząd skarbowy jest właściwy do przekazania pobranego podatku?

W odpowiedzi na zapytanie prawne skierowane w dniu 7.01.2004 - Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa udziela następującej interpretacji w zakresie stosowania art. 22 i 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 10 umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawartej pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką F ...

Czy od wypłaconej dywidendy w 2004 roku dla zagranicznej osoby prawnej (Holandia), która posiada 100% udziału w Spółce od 27 stycznia 2003 roku należy naliczyć i odprowadzić podatek i w jakiej wysokości?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 11.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłaconej w 2004 r. zagranicznej osobie prawnej mającej siedzibę w Holandii, w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. ...

Jakie są aktualne stawki podatkowe dla wszelkich transakcji dokonywanych z holenderskim udziałowcem (dot. dochodów z dywidend, odsetek od udzielonych pożyczek, wszelkiego rodzaju usług zarządczych, licencji itp.).

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 23/01/2004 – uzupełnione o własne stanowisko w sprawie dn. 18/02/2004 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z postanowieniamiart. 21 ust. 1 ustawy z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób pr ...

Pytanie Spółki dotyczy zasad poboru przez Płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy akcjonariuszowi z siedzibą na terytorium Niemiec.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 z późn. zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki dnia 3 lutego 2004r., dotyczącej zasad poboru przez Płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy akcjonariuszowi z siedzibą na ...

Jak nalezy rozliczyć podatek od dywidendy w związku z uchyleniem przez Sąd uchwały wspólników o podziale zysków?

Ustosunkowując się do zagadnień przedstawionych w piśmie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie Nr PP-423/17/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. (stanowiącym pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej działając na pod ...

Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dywidendy wypłaconej po 1 stycznia 2004r. ma zastosować Spółka jako płatnik, którego rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym?

W piśmie Spółki sformułowany został następujący stan faktyczny: Wnioskująca, będąca jednocześnie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, posiada rok podatkowy inny niż kalendarzowy. Wspomniany rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 01.01.2004r. W 2004r. Wnioskująca wypłaciła udziałowcowi będącemu osobą prawną, dywidendę z podziału zysku ...

Czy wypłacona dywidenda dla udziałowca z Belgii, posiadającego certyfikat rezydencji będzie wolna od opodatkowania ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach odpowiada na zapytanie z dnia 18.06.2004 r., w sprawie podatku dochodowego od wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zmianami) podatnicy, jeżeli nie mają n ...

dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłaconej w 2004 r. zagranicznej osobie prawnej mającej siedzibę na Węgrzech, która w dniu 22.03.2004 r. nabyła 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na zapytanie jednostki z dnia 21.07.2004 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy wypłaconej w 2004 r. zagranicznej osobie prawnej mającej siedzibę na Węgrzech, która w dniu 22.03.2004 r. nabyła 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki mającej s ...

Czy dochód z dywidend udziałowców zagranicznych (osób prawnych) będzie opodatkowany czy zwolniony od podatku, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umowy między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach odpowiada na pismo z dnia 11.05.2004 r., znak: Dk-714/05/2004 w sprawie naliczania podatku od dywidend udziałowców zagranicznych. Zgodnie z art. 10 ust. l umowy z dnia 05.06.1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rząde ...

Generowanie strony w 18 ms