Drukuj

Czy części przedsiębiorstwa zorganizowane w odrębne jednostki organizacyjne (zakłady) stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank planuje integrację z X S.A. (dalej: X) należącym do tej samej grupy kapitałowej. Integracja nastąpi w drodze podziału przez wydzielenie o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji podziału X nastąpi przeniesienie na Bank części przedsiębiorstwa X. W zamian za otrzymany majątek akcjonariusze X otrzymają akcje w podwyższonym kapitale zakładowym wyemitowane przez Bank.

Podział X nastąpi po uprzednim wydzieleniu organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym dwóch części – jednej która będzie stanowić przedsiębiorstwo X po podziale i drugiej – przyłączanej do Bank. W związku z tym zarządy obydwóch banków podjęły uchwały o zamiarze integracji w drodze podziału X przez przeniesienie części majątku X w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Bank w zamian za akcje Bank, które obejmą akcjonariusze X. Zarząd Bank podjął także uchwałę o ustaleniu na potrzeby podziału X stosunku przydziału akcji, tj. stosunku w jakim akcjonariusze X obejmą akcje Bank w związku z podziałem X. Zgodnie z tą uchwałą każdy akcjonariusz X otrzyma 3,3 akcji Bank na każda posiadaną akcję X, przy jednoczesnym zachowaniu posiadania akcji X.

W celu wydzielenia w strukturze X dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa, podjęto działania mające na celu utworzenie dwóch jednostek organizacyjnych (Zakładów) grupujących jednostki i pracowników przydzielonych do obydwu części X. W tym celu, za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego została dokonana zmiana statutu X umożliwiająca utworzenie w strukturze X dwóch Zakładów, tj. jednostek organizacyjnych które mogą grupować inne jednostki organizacyjne X, wraz z pracownikami. Zakłady będą posiadać regulamin organizacyjny, który będzie określać ich wewnętrzną organizację oraz funkcje i zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych X w strukturze zakładu, w tym zasady wewnętrznej współpracy. Każda jednostka organizacyjna X będzie przyporządkowana do jednego z tych Zakładów, a pracownicy tych jednostek organizacyjnych staną się pracownikami Zakładu, pod który podlegać będzie ich jednostka organizacyjna.

Obydwa Zakłady zostały wyposażone w składniki majątkowe obejmujące także zobowiązania. Każdy z nich posiada własne zasady rachunkowości, plany kont, budżet, a także prowadzi analizę swojej sytuacji finansowej oraz sprawozdawczość obejmującą co najmniej bilans i rachunek zysków i strat.

Zakłady jako części przedsiębiorstwa bankowego X przeznaczone są do wykonywania czynności bankowych. Sposób organizacji, przyporządkowanie pracowników, służy zapewnieniu dalszego wykonywania czynności bankowych przez Zakłady. Po podziale jeden z Zakładów (pozostający w X) będzie prowadził samodzielną działalność jako odrębny bank, a drugi będzie świadczyć usługi bankowe i finansowe w ramach innej osoby prawnej – Bank.

W związku z powyższym stanem faktycznym, wnioskodawca stoi na stanowisku, iż obie części przedsiębiorstwa zorganizowane w odrębne jednostki organizacyjne (zakłady) stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4, art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko Banku i wyjaśnia:

Zgodnie z art 4a pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 ze zm.) ilekroć w tej ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi iż w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa przychodem jest w szczególności wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. W związku z tym po stronie Bank nie powstanie przychód o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, gdyż może on powstać jedynie po stronie spółki podlegającej podziałowi.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w zakresie przepisów wskazanych przez Bank, dla obowiązków Banku znaczenie może mieć przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 4a pkt 4 ww. ustawy. W tym zakresie przytoczyć należy treść art. 26 ust. 6 ww. ustawy, zgodnie z którym w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, spółka przejmująca lub nowo zawiązana jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru.

Z łącznej analizy przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika więc, iż w przypadku gdy Zakłady nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy to na Bank mogą ciążyć obowiązki płatnika, czyli obowiązek poboru podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym kluczowym dla rozstrzygnięcia czy na Banku ciąży taki obowiązek czy nie jest ustalenie czy Zakłady o których mowa we wniosku stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ww. ustawy. Z przepisu tego wynika, iż aby uznać zespół składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi on stanowić organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego wykaz aktywów i pasywów (obejmujących zobowiązania) każdego z zakładów będzie stanowił część uzgodnień wynikających z Planu Podziału X. Każdy z Zakładów będzie posiadał odrębną strukturę organizacyjną z jednym kierownikiem sprawującym nadzór nad każdym z nich. Z tego wynika, iż Zakłady będą wyodrębnione organizacyjnie. Ponadto spełniony będzie warunek ażeby zespoły składników materialnych i niematerialnych w postaci Zakładów, obejmowały zobowiązania.

W zakresie wyodrębnienia finansowego Naczelnik tut. Urzędu zauważa, iż z wniosku wynika, że każdy z Zakładów został wyposażony w składniki majątkowe, które pozwalają na prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej. Usługi świadczone wzajemnie przez Zakłady są wyceniane i rozliczane. Operacje obydwu Zakładów i ich wyniki są raportowane osobno i możliwe jest zidentyfikowanie i wycenienie wzajemnych świadczeń pomiędzy zakładami. Każdy zakład będzie posiadał własne przepisy w zakresie zasad rachunkowości, sprawozdawczości, plany kont, plan finansowy (budżet) oraz prowadzi analizę swojej sytuacji finansowej. Ponadto oba Zakłady przygotowują miesięczne i kwartalne sprawozdania finansowe, obejmujące co najmniej bilans i rachunek zysków i strat. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu powyższy stan faktyczny potwierdza, iż obydwa Zakłady będą finansowo wyodrębnione z X.

Na płaszczyźnie funkcjonalnej obie części przeznaczone będą do prowadzenia czynności bankowych. Po podziale obydwie części będą zdolne do prowadzenia samodzielnej działalności bankowej. W przedstawionym stanie faktycznym Bank wskazał, iż przed podziałem obydwa Zakłady będą zdolne do prowadzenia samodzielnej (niezależnej od drugiego Zakładu) działalności bankowej. W związku z tym Naczelnik tut. Urzędu podziela opinię Banku, iż w przedmiotowej sytuacji spełniony jest wymóg funkcjonalnego wyodrębnienia Zakładów.

Reasumując, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym na Banku nie będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 26 ust. 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Zakłady stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 tej ustawy. W przedmiotowym przypadku nie powstanie przychód o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, gdyż Bank nie podlega podziałowi, a przychód o którym mowa w tym przepisie jest przychodem powstającym w spółce podlegającej podziałowi.

Podobne interpretacje: