Interpretacje w temacie: Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

Ścieżka aktualnego tematu

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 29-07-2003 znak: DG.1356/03 w sprawie opodatkowania odsetek od pożyczki, należnych dla udziałowca mającego siedzibę w Finlandii, w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spó#17 ...

Czy w związku z dokonywaniem opłat z tytułu przynależności do organizacji non profit, mającej siedzibę w Holandii, Podatnik, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma obowiązek pobrać (jako płatnik) zryczałtowany podatek dochodowy od tych opłat?

Spółka świadczy usługi dostępu do internetu przy użyciu modemów abonenckich i dwukierunkowej sieci telewizji kablowej. Podatnik jest członkiem organizacji typu non profit, która posiada swoją siedzibę w Holandii, gdzie zatrudnia osoby odpowiedzialne za koordynowanie i uporządkowanie rozwoju internetu na terenie Europy. Organizacja ta zrzesza lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Wszelkie bieżą ...

Czy usługi świadczone przez reasekuratorów nic mających siedziby lub zarządu w Polsce, należy uznać za świadczenia niematerialne podlegające, na mocy przepisu art. 21 ust. l pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 20% podatkowi u źródła?

Spółka prowadzi w Polsce działalność ubezpieczeniową, chroniąc klientów przed ryzykiem wystąpienia określonej szkody. Jednocześnie w ramach prowadzonej działalności, jak również zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o działalności ubezpieczeniowej, dokonuje reasekuracji ubezpieczonych ryzyk u innych podmiotów działających na rynku ubezpieczeń. W związku z ograniczonym rozwojem krajowych usłu ...

Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała wypłacane niemieckiemu kontrahentowi (będącemu oddziałem firmy mającej siedzibę we Francji) należności w związku z zakupem oprogramowania komputerowego, do którego prawa autorskie posiada francuska firma - w celu dalszej dystrybucji?

Zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem wyrażonym w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD (wersja z 2000r.) oprogramowanie komputerowe, o ile ustawodawstwo wewnętrzne dotyczące praw autorskich bezpośrednio tego nie stanowi, ma być traktowane jako utwór literacki, artystyczny czy naukowy, przy czym jeżeli ustawodawstwo wewnętrzne nie stanowi inaczej, najbardziej realistyczne jest traktowanie ...

Spółka pyta o zakres stosowania art.21 ustawy o p.d.o.p w kontekście realizowanego przez spółkę obrotu oprogramowaniem komputerowym. Spółka zajmuje się dystrybucją programów komputerowych, nie nabywając na swoją rzecz jakichkolwiek uprawnień licencyjnych i bez prawa do udzielania sublicencji innym podmiotom.

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr poz. 926 ze zmianami/ w odpowiedzi na wniosek z dnia 29.01.2004r., /wpływ do tut. urzędu dn.02.02.2004/ o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania należności wypłacanych w związku z udostępnieniem systemu komputerowego, Naczelnik Drugiego Mazowie ...

Gdzie podlega opodatkowaniu dochód z tytułu należności licencyjnych wypłacanych osobie prawnej mającej siedzibę w Szwajcarii?

Odpowiadając na pismo jednostki z dnia 28.10.2003 r. (znak: DF/9698/2003) zawierającego prośbę dotyczącą udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania dochodu z tytułu należności licencyjnych wypłacanych osobie prawnej mającej siedzibę w Szwajcarii, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia ...

Czy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym usługi rzeczoznawstwa, oględzin i wyceny szkody, wykonywane poza terytorium RP przez podmiot zagraniczny, na rzecz Podatnika mającego siedzibę w Polsce?

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 21 ust. 1 ww. ustawy o podatku do ...

Jaką stawką są opodatkowane odsetki uzyskane w Polsce od pożyczkodawcy mającego siedzibę w Niderlandach i jaka jest data uzyskania z tego tytułu przychodów.? Jak ustalić podatek od należności licencyjnych wypłaconych Spółce będącej rezydentem Niderlandów.?

Podatnik zwrócił się do tutejszego Urzędu z następującymi pytaniami: 1. Czy zgodnie z art. 11 ust. 2 nowej Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Niderlandów odsetki uzyskane w Polsce przez pożyczkodawcę mającego siedzibę i zarząd w Niderlandach będą opodatkowane stawką 5% od dnia 18.03.2004 r. czyli po 12 miesiącach od wejścia w życie, czy od 01.01.2005r., czyli po 12 miesiącach od ...

Czy kwotę wypłaconą tytułem należności licencyjnych dla Fundacji typu-non profit mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym - zgodnie z art. 26 ust. 1 updp

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 08/03/2004 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż płatnik wypłaca należności licencyjne dla podatn ...

Czy podmiot zagraniczny mający siedzibę w Republice San Marino, a świadczący usługi na rzecz polskiej Spółki, podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 01.10.2003 r. (przesłany do tut. Urzędu przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w dniu 26.01.2004 r.), uzupełniony w dniu 02.03.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

Generowanie strony w 29 ms