Drukuj

Podatnik w 1993r. rozpoczął budowę budynku mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem części mieszkalnej pod wynajem. Zakończenie budowy i dopuszczenie do użytkowania części mieszkalnej budynku nastąpiło w 1998r. Spółka zgodnie korzystała z odliczenia od dochodu wydatków na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem na zasadach określonych w tej ustawie. Dochody z wynajmu stanowią dochód z działalności Spółki podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W chwili obecnej Spółka rozważa możliwość zbycia zakładowych lokali mieszkalnych ich najemcom. Czy przy sprzedaży mieszkań w 2005r. wystąpi obowiązek zwrotu części lub całości ulg w podatku dochodowym uzyskanym w związku z budową tych lokali ?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku (...)z dnia (...). o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwrotu ulgi uzyskanej z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem lokali na wynajem w związku z zamiarem sprzedaży tych mieszkań w 2005r.

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik w 1993r. rozpoczął budowę budynku mieszkalno-usługowego z przeznaczeniem części mieszkalnej pod wynajem. Jego budowa została zakończona w 1998r. Do wniosku dołączono pismo (...) nr... z dnia... z którego wynika, iż zakończenie budowy i dopuszczenie do użytkowania części mieszkalnej budynku nastąpiło w 1998r.. Spółka zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych korzystała z odliczenia od dochodu wydatków na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem na zasadach określonych w tej ustawie. Dochody z wynajmu stanowią dochód z działalności Spółki podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W chwili obecnej Spółka rozważa możliwość zbycia zakładowych lokali mieszkalnych ich najemcom.

Pytanie Wnioskodawcy: Czy przy sprzedaży mieszkań w 2005r. wystąpi obowiązek zwrotu części lub całości ulg w podatku dochodowym uzyskanym w związku z budową tych lokali ...

Stanowisko Wnioskodawcy: W momencie sprzedaży lokali nie powinien wystąpić obowiązek zwrotu choćby części ulg uzyskanych w związku z ich wybudowaniem, ponieważ obecnie obowiązująca ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera takich unormowań a wcześniejsze uregulowania zostały anulowane. Ponadto ulgi podatkowe nie miały charakteru świadczenia pieniężnego a były jedynie prawem do wcześniejszego zaliczenia w koszty amortyzacji, obecnie nie stanowiącej kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do treści art.18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych / Dz. U. nr 106 poz. 482 ze zm. /, w brzmieniu obowiązującym do końca 1996r., podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia od dochodu wydatków na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku. Unormowanie przewidujące utratę prawa do ulgi zawarto w art.18 ust.5 wskazanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z jego brzmieniem: „ Jeżeli podatnik korzystał , na podstawie art.18 ust.1 pkt 4, z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem, w wypadku sprzedaży tego budynku , jego części lub lokali, kwota ulgi w podatku dochodowym uzyskanej w związku z zastosowaniem ust.1 pkt 4, w części przypadającej na sprzedaną powierzchnię użytkową, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

Zmiany dotyczące nowych zasad odliczania wydatków związanych z omawianą ulgą budowlaną zostały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 21 listopada 1996r./ Dz. U. nr 137, poz.639/. Zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 4 : „Podstawę opodatkowania ( ... ) stanowi dochód ( ...), po odliczeniu wydatków na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku. Za lokale przeznaczone pod wynajem nie uważa się lokali mieszkalnych wynajętych przez współwłaściciela będącego osobą fizyczną - osobom, które w stosunku do tego współwłaściciela zaliczane są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła w artykule 18 ust. 6a-6c szczegółowe unormowania przewidujące utratę prawa do ulgi i zasady jej zwrotu w razie nie dopełnienia określonych przepisami warunków, również w przypadku zbycia budynku / lokalu mieszkalnego/. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 6a : „Jeżeli przed upływem dziesięciu lat , licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwolenie na użytkowanie budynku lub lokalu , w związku z którego budową dokonano odliczeń nastąpiło: zbycie budynku, lokalu mieszkalnego ( ... ) - podatnik jest obowiązany w miesiącu, w którym wystąpiła ta okoliczność zwiększyć dochód lub zmniejszyć stratę o kwotę odliczoną od dochodu w części przypadającej na sprzedany budynek lub lokal, o których mowa w pkt. 1-3 tego przepisu. Kwoty doliczone do dochodu zwiększa się o 10 proc. za każdy rok kalendarzowy brakujący do okresu dziesięciu lat (...)”.

Natomiast prawo do kontynuacji odliczeń wydatków na budowę własnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku zostało zawarte w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / Dz. U. nr 137, poz. 639 /. Zgodnie z brzmieniem tego artykułu: „ Podatnicy, którzy do 31 grudnia 1996r. nabyli prawo do odliczeń o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 4 ustawy wymienionej w art.1, zachowują to prawo na zasadach określonych w art. 16 ust.1 pkt 7 oraz art. 18 ust. 2-6 tej ustawy - do czasu całkowitego wykorzystania kwoty przysługującego odliczenia”.

Zatem podatnicy, którzy przed końcem 1996r. rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali pod wynajem korzystają z tzw „praw nabytych” na mocy art. 4 zawartego w przepisach przejściowych do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast nowe zasady odliczania wydatków związanych z omawianą ulgą budowlaną, szczegółowe unormowania przewidujące utratę prawa do ulgi jak i zasady jej zwrotu w razie nie dopełnienia określonych przepisami warunków , również w przypadku zbycia budynku, dotyczą podatników, którzy prawo do odliczeń wydatków poniesionych z tytułu budowy budynków z mieszkaniami pod wynajem nabyli od 01 stycznia 1997r.

W świetle powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w... stwierdził, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie braku obowiązku zwrotu ulgi uzyskanej z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem lokali na wynajem w związku ze sprzedażą tych mieszkań w 2005r. jest nieprawidłowe. W przypadku bowiem sprzedaży tych lokali wystąpi - na podstawie art. 18 ust.5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 1996r. - obowiązek zwrotu uzyskanej kwoty ulgi w podatku dochodowym w części przypadającej na sprzedaną powierzchnię użytkową , w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

Podobne interpretacje: