Drukuj

Spółka zawiązana została 2003 r., do KRS wpisana została w dniu 2004 r. (od listopada 2003 r. była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji); pierwszy rok obrachunkowy kończy się: z końcem danego roku kalendarzowego, jeżeli spółka podejmie działalność w pierwszym półroczu, z końcem następnego roku kalendarzowego, jeżeli spółka podejmie działalność w drugim półroczu, księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe 2003 r. połączone zostały z rokiem kalendarzowym 2004, natomiast pierwsze przychody osiągane były i koszty ponoszone w 2004 r. Czy dniem rozpoczęcia działalności spółki w przedstawionych okolicznościach będzie rok 2003 czy 2004, oraz jaką stawkę podatku należy zastosować – 27-procentową czy 19-procentową?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma K. sp. z o.o. w P. z dnia 13.07.2004 r. (bez znaku, data wpływu do tut. Urzędu 16.07.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uzupełnionego pismem z dnia 30.07.2004 r. (znak: KBK/2004/165), udziela poniższych wyjaśnień.

Z przedstawionego przez jednostkę stanu faktycznego wynika, że K. sp. z o.o. zawiązana została w dniu 7.11.2003 r. (akt notarialny z dnia 7.11.2003 r.), natomiast do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr przedsiębiorców wpisana została w dniu 17.03.2004 r., tak więc od listopada 2003 r. była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. W § 34 umowy spółki postanowiono, że „Rokiem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się: z końcem danego roku kalendarzowego, jeżeli spółka podejmie działalność w pierwszym półroczu, z końcem następnego roku kalendarzowego, jeżeli spółka podejmie działalność w drugim półroczu”. Ponadto księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe 2003 r. połączone zostały z rokiem kalendarzowym 2004. Pierwsze przychody osiągane były i koszty ponoszone w 2004 r. Pytanie brzmi następująco: czy dniem rozpoczęcia działalności spółki w przedstawionych okolicznościach będzie rok 2003 czy 2004, oraz jaką stawkę podatku należy zastosować – 27-procentową czy 19-procentową.

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) z dniem jej wejścia w życie, tj. z dniem 1.01.2001 r., wprowadziła nowe rozwiązanie w postaci spółki kapitałowej w organizacji. Stosownie do przepisu art. 161 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Według przepisu art. 12 ustawy - Kodeks spółek handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Spółka kapitałowa w organizacji może z mocy art. 11 § 1 ustawy jak wyżej we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych regulują przepisy ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Powyższa ustawa nie zawiera postanowień na temat zamykania ksiąg przez spółkę kapitałową w organizacji z chwilą, gdy uzyska ona wpis do rejestru sądowego i stanie się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to tym uzasadnione, że przejście spółki w organizacji w spółkę właściwą nie stanowi ani przekształcenia spółki ani zmiany formy prawnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest tylko formą przejściową umożliwiającą wspólnikom podejmowanie określonych działań jeszcze przed rejestracją w sądzie. Mając na uwadze zapis art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy jak wyżej, z którego jednoznacznie wynika, że przepisy ustawy o rachunkowości mają również zastosowanie do spółek kapitałowych w organizacji, tak więc podmioty te są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, tj. na dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Przepisy ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie regulują pojęcia „rozpoczęcie działalności”, mając jednak na uwadze wyżej powołany przepis art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości należy stwierdzić, że rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie miało miejsce już z chwilą wniesienia przez wspólników wkładów bądź to formie pieniężnej bądź aportu rzeczowego, albo otwarcia rachunku bankowego. Działalnością gospodarczą jednostki jest bowiem nie tylko „uzyskiwanie przychodów”, ale również „strona kosztowa” ściśle związana z istnieniem jednostki.

Zgodnie z definicją roku obrotowego zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również dla celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. W świetle art. 8 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. O ile jest zasadą, że rok podatkowy (kalendarzowy lub wybrany przez podatnika) trwa kolejnych dwanaście miesięcy kalendarzowych, to w odrębny sposób została unormowana długość pierwszego roku podatkowego dla podatników, którzy w trakcie roku kalendarzowego podejmują po raz pierwszy działalność, co uregulowane zostało w art. 8 ust. 2 i 2a ww. ustawy. Stosownie do tych przepisów w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych, natomiast w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Poza osobami prawnymi, przepis art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nadaje status podatnika także spółkom kapitałowym w organizacji, cyt. ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami”.

Poczynając od dnia 1.01.2004 r. stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19 %. W wysokości tej została ustanowiona mocą art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957). Zgodnie z art. 4 tej ustawy podatnicy, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1.01.2004 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy stwierdza, że spółka rozpoczęła działalność w miesiącu listopadzie 2003 r., pierwszym rokiem podatkowym jest okres od listopada 2003 r. do dnia 31.12.2004 r., tak więc zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 27 %, tj. obowiązująca w 2003 r. Deklaracje o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2 należy składać na formularzu obowiązującym w 2003 r. wariant 14.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Podobne interpretacje: