Drukuj

Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują możliwość odzyskania przez Gminę podatku VAT w jakikolwiek sposób (w tym w systemie VAT, i poza nim).

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.).

Pismem z dnia 15 października 2004 r. (doręczonym dnia 19 października 2004 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2004 r. (doręczonym dnia 15 listopada 2004r.) Gmina ............................... zwróciła się z wnioskiem o pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Stan faktyczny.

Dnia 30 czerwca 2004r. Gmina ......................., reprezentowana przez Wójta Gminy zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę określającą warunki i tryb udzielenia przez Agencję pomocy finansowej w ramach programu SAPARD. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości ............................. . Zgodnie z zawartą umową 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi łącznie z podatkiem VAT 422.660,10 zł. Gmina nie jest podatnikiem podatku od osób prawnych, co oznacza że nie ma możliwości zaliczenia nieodliczonego VAT-u do kosztów uzyskania przychodów w tym podatku.

Zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 14 listopada 1996 r. jest Urząd Gminy. Urząd ten od momentu zarejestrowania się nie korzysta z prawa do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Z prawa tego, jak wynika z treści zapytania korzystać nie będzie ponieważ podstawowa jego działalność jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem stanowią znikomą działalność Podatnika.

Treść zapytania Podatnika.

Czy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują możliwość odzyskania przez Gminę podatku VAT w jakikolwiek sposób (w tym w systemie VAT, i poza nim).

Podatnik uważa, że podatek VAT wykazywany na fakturze w zakresie realizacji wskazanej wyżej inwestycji, który nie zostanie odzyskany, będzie podlegał zaliczeniu do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego w treści zapytania stanu faktycznego, w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie udzielania odpowiedzi uprzejmie wyjaśnia.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art..15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniami, które w sprawie Podatnika występującego z zapytaniem zastosowania nie mają. W myśl natomiast art.88 ust.4 wskazanej wyżej ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art.96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (dot. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu).

Powyższe oznacza, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przysługuje wyłącznie czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, którzy nabywają towary i usług wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, od których płacą należny podatek VAT. Gmina ......................... nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, nie ma zatem możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów dokonywanych w związku z realizowaną, zgodnie z umową zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , inwestycją.

Stwierdzić należy, że brak jest także możliwości prawnej, w opisanym na wstępie stanie faktycznym, ubiegania się przez Gminę o zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług na podstawie §27a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Przepis ten dotyczy bowiem jedynie podmiotów, które przed dniem 1 maja 2004r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu. Gmina ................................... umowę taką zawarła po 1 maja 2004r., zatem z uwagi na niespełnienie przesłanek w przepisie tym określonych nie może ubiegać się w tym trybie o zwrot podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług.

Odnosząc się do kwestii możliwości skompensowania nieodliczonego podatku VAT w systemie podatku dochodowego stwierdzić należy, że w myśl art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, zatem nie ma możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku od towarów i usług.

Jednocześnie tut.organ uprzejmie informuje, że umocowany jest jedynie do udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Brak jest natomiast możliwości prawnej do wypowiadania się w tym trybie w kwestii możliwości zaliczenia nieodliczonego podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, które to kwestie nie mieszczą się w zakresie udzielanej przez tut. organ informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Dodatkowo tut. organ uprzejmie wyjaśnia, że powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielana jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie skierowania zapytania do organu podatkowego oraz odpowiedzi na zapytanie w opisanym przez Podatnika stanie faktycznym. Oznacza to, że w przypadku zmiany – po jej udzieleniu – przepisów prawa w omawianym zakresie (a także okoliczności stanu faktycznego) informacja ta nie będzie mieć zastosowania.

Podobne interpretacje: