Interpretacje w temacie: Zmiany w przepisach obowiązujacych

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Pytanie podatnika dotyczy sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów roku 2003 w związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2004 roku momentu powstania przychodów z tytułu eksportu towarów.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 05.02.2004 r. (uzupełnione w dniu 19.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów roku 2003 w związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2004 roku momentu powstania przychodów z tytułu eksportu towarów, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbow ...


Starostwo Powiatowe w XXX - w związku z obowiązkowym żądaniem przez organ rejestrujący przedłożenia przez właściciela pojazdu przy jego rejestracji zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku VAT bądź zaświadczenia o braku takiego obowiązku, zwraca się o wyrażenie stanowiska odnośnie wydawania takich zaświadczeń dotyczących pojazdów sprowadzonych z zagranicy przez podmioty zajmujące się obrotem pojazdami,a następnie sprzedanych przez nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na pismo nr K.5500/11/104/04 z dnia 03.06.2004 r., data wpływu do US Łuków 03.06.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 64 p ...


Czy w świetle nowej ustawy o VAT usługi paramedyczne zostały zakwalifikowane do usług zwolnionych z VAT? Czy w świetle nowych przepisów ustawodawca chciał zakwalifikować te usługi do 7 % stawki VAT i kiedy należy stosować 7 % VAT a kiedy stawkę zwolnioną?

Podatnik wniósł zapytanie czy w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi paramedyczne (rehabilitacyjne) mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT? W piśmie podatnik podał dla tych usług symbol PKWiU 85.14.13. Jednakże nie dołączył opinii urzędu statystycznego. Przy czym zamiennie używa określenia usługi paramedyczne (rehabilitacyjne), nie p ...

Jaka obowiązuje wysokość stawki podatku VAT na świadczone usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych oraz wstęp na imprezy sportowe?

W pozycji 158 załącznika nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54 poz. 535) wymienione zostały usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), natomiast w pozycji 159 – wstęp na imprezy sportowe. Zgodnie z art. 41 ust. 2 cyt. ustawy ww. usługi oraz wstęp na imprezy sportowe są opodatkowane od 1.05.2004 r. stawką 7%. W pozycji 11 ...

Czy podatnikowi świadczącemu usługi w zakresie zagospodarowania terenów zielonych (01.41.B PKD) przysługuje prawo do korzystania z obniżonej do 3 % stawki podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu na pisemne zapytanie podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że świadczy usługi związane z zagospodarowaniem ter ...


Dotyczy sposobu ustalenia stawek podatku od towarów i usług dla czynności, które zostały wykonane przez Podatnika przed dniem 1 maja 2004r, dla których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał po dniu 30 kwietnia 2004r.

Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo Spółki z dnia 8 czerwca 2004r (wpływ do tut. Organu dnia 9 czerwca 2004r) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. W powołanym wyżej piśmie Podatnik zwrócił ...

Czy cała sprzedaż będzie opodatkowana metodą marży (art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT) przy rozszerzonej działalności gospodarczej, o działalność handlową w zakresie sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków? Czy przy dostawie w kraju książek używanych (nabyte jako książki nie nowe) będą opodatkowane podatkiem VAT w stawce 0 %(zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT)?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, na pisemne zapytanie, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: Podatnik ma wątpliwości związane z ...

Generowanie strony w 21 ms