Drukuj

Jak należy rozliczać wpłaty z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, po zmianie formy własności z jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w Spółkę Akcyjną z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa?

W związku z informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - pismem z dnia 20.01.2004 r. Nr II 2/423/350/JSz/168/04/05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r.) koryguje treść powyższej informacji w sposób następujący.

Z przedstawionego przez Jednostkę stanu faktycznego wynika, iż Skarb Państwa wniósł jako aport na pokrycie kapitału zakładowego 69% akcji Jednostki do Spółki E. z siedzibą w Łodzi. Wobec powyższego Jednostka zwróciła się do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z zapytaniem, czy po zmianie formy własności Jednostki z Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa w Spółkę Akcyjną z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa nadal jest zobowiązana do rozliczania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W podniesionej kwestii stwierdza się, co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 01.12.1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, oraz spółki, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom, są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa. W myśl ust. 2 i 3 tego artykułu wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Wyboru okresu, za jaki będzie dokonywana zaliczka dokonuje spółka.

Zgodnie zaś z ust. 5 art. 2 w/w ustawy podstawą ustalenia wysokości zaliczki jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie liczony w rachunku narastającym.

Z kolei przepis § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.02.1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określania wzorów tych deklaracji (Dz. U. Nr 21, poz. 100 ze zm.) nakłada na spółki są obowiązek dokonania ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do budżetu państwa w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

W myśl art. 3 w/w ustawy w przypadku zbycia akcji (udziałów) na zasadach i w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustaje z końcem miesiąca, w którym dokonano zbycia akcji (udziałów).

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Jednostka utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa z dniem 29.09.2004 r., gdyż w tej dacie zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy wniesienie przez Skarb Państwa 69% akcji do Spółki E.Z tym też dniem akcjonariuszami Jednostki obok Skarbu państwa (31% akcji) stała się Spółka E. (69% akcji).

Powyższe spowodowało ustanie obowiązku dokonywania wpłat z zysku z końcem miesiąca, w którym nastąpiły przedmiotowe zmiany własnościowe a więc z dniem 30.09.2004 r.

Nadto omawiany stan faktyczny i prawny nie mieści się również w dyspozycji art. 1 pkt 2 w/w ustawy, gdyż dotyczy on Spółek, które nie są jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa, ale mają łączny skład własnościowy, tj.: Skarb państwa i pracownicy, ale tylko ci, którzy otrzymali akcje nieodpłatnie.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż Spółka nie ma obowiązku składania deklaracji WZS-1K za IV kwartał 2004 r., natomiast w deklaracji WZS-1R obowiązana jest wykazać dane za okres od 01.01.2004 r. – 30.09.2004 r.

W związku z powyższym do Jednostki nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 01.12.1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792).Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: