Drukuj

Czy refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy część wynagrodzenia wypłaconego przez spółkę (i potrąconego w ciężar jej kosztów podatkowych), osobie zatrudnionej na podstawie umowy absolwenckiej jest dla spółki przychodem?

Spółka zatrudnia osobę na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.). Zatrudnionej osobie spółka wypłaca wynagrodzenie, które w miesiącu wypłaty zaliczane jest do kosztów uzyskania przychodów. W następnym miesiącu otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie absolwenta.

Pojęcie przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu jest określone w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z ust. 1 pkt 1 wspomnianego przepisu przychodami takimi, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze. Z kolei artykuł 12 ust. 4 pkt 6a ustawy stanowi, że do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Zatem a contrario, wydatek zwrócony, uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania, powiększa przychody podatnika.

W świetle powyższego otrzymane kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy są przychodem spółki w dacie otrzymania.

Podobne interpretacje: