Drukuj

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto wynikającej z fakturyotrzymanej drogą elektroniczną

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Firmy XXX Sp. z. o.o. przedstawione we wniosku z dnia 08.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto wynikającej z faktury otrzymanej drogą elektroniczną – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 08.07.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek uzupełniony pismem z dnia 26.07.2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego w pismie stanu faktycznego wynika ,że Spółka w dniu 23.06.2005 r. dokonała zakupu sprzętu komputerowego. Za zakupiony towar otrzymała – drogą elektroniczną- fakturę VAT, zawierającą wszelkie elementy faktury z wyjątkiem podpisów. W takiej samej formie otrzymała fakturę na oprogramowanie z Ukrainy.

Zdaniem Spółki , jeżeli faktura internetowa będzie posiadała wszystkie elementy faktury zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 w sprawie (...), to będzie podstawą do zaliczenia wartości netto w koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych , kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z powyższego unormowania wynika, że musi istnieć związek przyczynowy między poniesionym przez podatnika wydatkiem z osiągniętym przez niego przychodem lub przynajmniej realnie zakładaną możliwością uzyskania wymiernego przychodu w wyniku poniesienia tego wydatku. Podatnik ma natomiast obowiązek wykazania faktu poniesienia kosztu i jego związku z uzyskanym przychodem.

Oprócz wyżej wymienionych warunków, aby odliczyć koszty od przychodów przy ustaleniu dochodów do opodatkowania, koszty te muszą spełnić kryterium formalne, a więc zostać prawidłowo udokumentowane. Postanowienia wyżej powołanej ustawy w art. 9 ust. 1 określają tylko w sposób pośredni zasady i sposoby udokumentowania wydatków. Przepis ten w powiązaniu a art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości oznacza, że tylko prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe mogą być uznane za dowód poniesienia kosztów i uzyskania przychodów. Odwołanie się w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do norm prawa bilansowego wskazuje, że transakcje powinny być udokumentowane w sposób określony w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W szczególności dowodami poniesienia kosztów są faktury i faktury korygujące, wystawione na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz rachunki wystawione na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa .

Obowiązujące w dniu sporządzenia wniosku przepisy prawa podatkowego nie dopuszczały wykorzystania przez podatników drogi elektronicznej dla przesyłania dokumentów – w tym także faktur- z jednoczesnym zachowaniem wszystkich konsekwencji tego działania ,jak w przypadku tradycyjnej formy przesyłki. Brak szczegółowych unormowań w zakresie wystawienia, przesyłania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej, a także sposobu udostępnienia tych faktur organom podatkowym, uniemożliwiało prawnie skuteczne wykorzystanie tej formy komunikacji. Tym samym wydatki z nich wynikające nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki.

Począwszy od 4 sierpnia 2005 r. na podstawie rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r w sprawie wystawienia oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133 , poz. 1119) obok faktur w formie drukowanej (papierowej) mogą już funkcjonować w obrocie gospodarczym także faktury w formie elektronicznej.

Postanowienie niniejsze na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji : Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a ) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: