Drukuj

Czy o stratę z lat podatkowych 2001 i 2004 Klub może pomniejszyć dochód do opodatkowania uzyskany w 2006 r.

Klub prowadzi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu .W latach podatkowych 2001 r i 2004 r poniósł stratę. W 2006 r Klub uzyskał dochód do opodatkowania, który odpowiada w swej wysokości kwocie zapłaconych w 2006 r odsetek od zobowiązań budżetowych. Ze względu na zobowiązania budżetowe Klubu dochód uzyskany w 2006 r w części odpowiadającej wysokości tych odsetek nie mógł być i nie został przeznaczony na cele statutowe Klubu. Klub ma wątpliwości, czy o stratę z lat podatkowych 2001 i 2004 może pomniejszyć dochód do opodatkowania uzyskany w 2006 roku.

Klub informuje, że w związku z prowadzeniem działalności statutowej w zakresie kultury fizycznej i sportu, może, przy spełnieniu warunków z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzystać ze zwolnienia przedmiotowego. Klub stoi na stanowisku, że nie są spełnione przesłanki warunkujące zastosowanie przepisów art.7 ust.3 pkt 1 w związku z pkt.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art.7 ust.4 ustawy , co oznacza, że Klub mógł przychody i koszty ich uzyskania z lat podatkowych 2001 oraz 2004, w których poniesiono stratę,uwzględnić w wysokości wykazanych strat za te lata podatkowe i nie ma przeszkód, by na podstawie przepisu art.7 ust.5 ustawy pomniejszyć o straty w takiej wysokości dochody uzyskane przez Klub w następnych 5 latach podatkowych ( w tym dochody Klubu z roku podatkowego 2006). Świadczy o tym norma przepisu art.7 ust 5 ustawy , która posługuje się pojęciem straty z przepisu art.7 ust. 2 ustawy, nierozróżniając strat w zależności od źródła przychodów, z jakiego strata powstała. Norma ta daje więc podatnikom uprawnienie do pomniejszania dochodów powstałych w kolejnych 5 latach podatkowych o stratę z poprzednich lat podatkowych bez względu na rodzaj źródła przychodów, z jakich strata powstała. Źródło przychodów na podstawie przepisu art.7 ust. 4 ustawy brane jest jedynie pod uwagę przy ustalaniu wysokości straty. Strata zaś za lata podatkowe 2001 i 2004 została ustalona przez Klub w prawidłowej wysokości. W przedmiotowym stanie faktycznym Klub jest zatem uprawniony do pomniejszenia dochodu do opodatkowania uzyskanego w roku 2006 ( w wysokości odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych w 2006 r od zobowiązań budżetowych ) o 50 % straty poniesionej w roku podatkowym 2001 oraz 50 % straty poniesionej w roku podatkowym 2004.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art.7 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem jest , z zastrzeżeniem art.10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania , osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów , różnica jest stratą. Jednocześnie z art.7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy wynika, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku oraz kosztów uzyskania przychodów o których mowa w pkt 1 i 2. Natomiast z art.7 ust.4 ustawy wynika, że przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust.3. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązani są do wykazywania wszelkich przychodów oraz kosztów ich uzyskania z całokształtu działalności. W przypadku uzyskiwania przychodów z działalności statutowej , z której dochody są wolne od podatku, na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 ustawy, należy stosować zasadę określoną w art.7 ust.3 pkt.1 i 3 oraz ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, że przy ustalaniu dochodów ( straty) nie uwzględnia się przychodów oraz kosztów uzyskania tych przychodów , ze źródeł przychodów , z których dochody są wolne od podatku. Zatem osiągnięty dochód nie podlega opodatkowaniu , a poniesiona strata na działalności statutowej nie może obniżać dochodów wolnych od podatku, a także dochodów z działalności opodatkowanej osiągniętych w następnych latach podatkowych.W sytuacji, gdy strata zostanie poniesiona na działalności , z której dochody nie są zwolnione z podatku , rozliczenie straty następuje na zasadach określonych w art. 7 ust.5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. poprzez obniżenie dochodu z działalności opodatkowanej w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych , ale wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty straty. Ze stanu faktycznego sprawy wynika,że Klub korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art.17 ust.1 pkt .4 ustawy, bowiem prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Strata osiągnięta na działalności statutowej jest strata ekonomiczną lub bilansową w znaczeniu ekonomicznym , a nie stratą w rozumieniu prawa podatkowego. Nie może ona obniżać dochodu zwolnionego od opodatkowania uzyskanego w następnych latach podatkowych. W związku z powyższym Klubowi nie przysługuje odliczenie od dochodu zwolnionego osiągniętego za rok 2006 straty poniesionej w 2001 i 2004 roku na działalności zwolnionej z opodatkowania. Stosownie do art.17 ust.1b ustawy, zwolnienie , o którym mowa w ust.1 dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie , ma zastosowanie , jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin- wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Oznacza to,że dochód zwolniony od podatku może być jedynie wydatkowany na cele statutowe,w przeciwnym wypadku równowartość wydatku nie związanego z celami statutowymi w wysokości zapłaconych odsetek od zobowiązań budżetowych winna być opodatkowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. Oceniając przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny na gruncie obowiązujących przepisów, należy stwierdzić , że stanowisko zaprezentowane przez podatnika nie jest prawidłowe. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w w/w wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art.14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym przed 1.07.2007r , powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika , płatnika lub inkasenta , wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Referencje:

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: