Interpretacje w temacie: Przedmiot i podmiot opodatkowania

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Przedmiot i podmiot opodatkowania

Dotyczy : podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Odpowiadając na pismo z dnia 26.11.2002 r. (data wpływu 13.12.2002 r.) - Urząd Skarbowy w Wadowicach stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 4 ust. ...

Przedmiot i podmiot opodatkowania

W związku z zapytaniem Pani z dnia 24.03.2003 r. w sprawie stosowania przepisów art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Busku Zdroju informuje, że zgodnie z treścią art. 6 ust. 5 ...

Przedmiot i podmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2003 r. (data wpływu – 18.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Stosownie do art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 i 2003 roku za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna ...

Przedmiot i podmiot opodatkowania

Na podstawie art. 14a § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 07.07.2003 roku (data wpływu do Urzędu 11.07.2003 r.), w sprawie dotyczącej zakwalifikowania Spółki z o. o. „P.” jako podmiotu krajowego, czy też podmiotu zagranicznego wyjaśnia: Z treści wniosku ...

1) Czy sprzedaż przez spółkę w częściach, wszystkich składników majątkowych Zakładu (jej jednostki produkcyjnej, nie sporządzającej samodzielnie bilansu) jest sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa? 2) Czy sprzedaż po 1.01.2004 r. węzła betoniarskiego, należącego do Zakładu, na którego wydatek spółka uwzględniła w uldze inwestycyjnej 1999 r. i premii inwestycyjnej 2000 r. spowoduje utratę praw do tych odliczeń?

1) Zgodnie z obowiązującym, w czasie realizacji umowy sprzedaży przez Spółkę części przedsiębiorstwa - Zakładu, przepisem art. 4a pkt 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm), stanowiącym, dla potrzeb podatku dochodowego, definicję pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w is ...

Czy podatnik świadczący usługi menadżerskie będzie mógł skorzystać z płacenia podatku według liniowej 19% stawki?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 23.12.2003 r., działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje: Zgodnie z przepisem art. 9 a ust. 2 i 3 oraz art. 30 c ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. ...

Czy odchów kurcząt ogólnoużytkowych przez okres dłuższy niż 2 miesiące jest działalnością rolniczą ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 24 listopada 2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa a ...

Czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług za podstawę opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości przyjmuję wartość netto czynszu czy też brutto?Rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych przyjmowałem za podstawę wartość netto.

W dniu 27.01.2004r. zwrócił się Pan z pisemnym zapytaniem w sprawie podstawy opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości. Ze wskazanego w piśmie stanu faktycznego wynika, że jest Pan właścicielem nieruchomości, którą wydzierżawia Pan wystawiając faktury VAT, gdyż jest Pan płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokonując rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z ty ...

Czy produkcja rolnicza, produkcja działów specjalnych, usługowe suszenie zbóż i mieszanie pasz może być zarejestrowana jako jedna działalność gospodarcza i rozliczana w jednej księdze podatkowej?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 30.12.2003 r. zgodnie z art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Opodatkowanie dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14 ze zm. ...

Podatnik korzystał z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W 2002r. zawarł związek małżeński. Żona w 1998r. kupiła lokal mieszkalny, który częściowo sfinansowała kredytem mieszkaniowym. Czy wykorzystanie oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na spłatę kredytu mieszkaniowego spowoduje konieczność doliczenia do podatku wcześniej odliczonych kwot z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w ramach dużej ulgi budowlanej ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12.11.2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho ...

Generowanie strony w 41 ms