Drukuj

Czy będąc członkiem zarządu, członkiem rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego, mogę wystawiać faktury, a na ich podstawie pobierać wynagrodzenie w tych spółkach ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem z dnia 28.01.2004 r., uzupełnionym w dniu 05.03.2004 r., w sprawie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie usług doradczych i konsultingowych świadczonych m. in. na rzecz spółek prawa handlowego, w których wnioskodawca pełni funkcję członka zarządu lub członka rad nadzorczych, podatkiem liniowym wg stawki 19%, wyjaśnia:

Zgodnie z treścią art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2004 r. - podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c – tj. przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19%.

Jak wynika z powyższego przepisu z możliwości wyboru tej formy opodatkowania mogą skorzystać jedynie podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochody opodatkowane 19% podatkiem liniowym będą wykazane w odrębnym zeznaniu podatkowym składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Art. 5a pkt 6 w/w ustawy definiuje pozarolniczą działalność gospodarczą jako działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 przytoczonej ustawy.

Z kolei art. 13 pkt 9 powołanej ustawy, określa przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, jako przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Przychody uzyskane na podstawie umów wymienionych w tym przepisie, nawet, jeżeli są wykonywane w ramach działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie są uznawane za przychody z działalności gospodarczej.

Dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych wg stałej stawki 19% nie łączy się z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi wg progresywnej skali podatkowej - np. z tytułu udziału w radzie nadzorczej, pełnienia funkcji członka zarządu czy też przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – stosownie, do art. 13 pkt 7 i 9 w/w ustawy.

Zatem dochody osiągane przez podatnika świadczącego swoje usługi z tytułu realizacji umów o zarządzanie przedsiębiorstwem wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu czy członka rady nadzorczej są dochodami osiąganymi ze źródła, o którym mowa w wyżej przytoczonym artykule ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., tj. działalności wykonywanej osobiście.

Z dokumentów dostarczonych do tut. Urzędu (ze złożonego pisma, z zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji gospodarczej, z REGON oraz umów zawartych z kontrahentami) wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług doradczo-konsultingowych, hodowli zwierząt, wynajmu lokali, eksportu-importu towarów i usług, rekreacji oraz kupna i sprzedaży samochodów. Pełni Pan funkcję członka rady nadzorczej w Spółce Akcyjnej i na rzecz tej Spółki wykonuje usługi doradczo-konsultingowe w ramach działalności gospodarczej, np. doradztwo w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym czy doradztwo w zakresie zarządzania wierzytelnościami itp.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym nie ma Pan możliwości skorzystania z opodatkowania wg 19% stawki, ponieważ prawo do opodatkowania podatkiem liniowym przysługuje podatnikom, którzy uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podobne interpretacje: