Drukuj

Czy metoda wyłączenia z progresją, o której mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym, jest właściwą metodą ustalenia należnego podatku w RP w przypadku dochodów uzyskiwanych w Stanach Zjednoczonych?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst : Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Pana ......... z dnia 13.01.2005 roku, uzupełnionego pismem dnia 14.02.2005r, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania przychodów osiągniętych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

stwierdzam, że :

  • stanowisko przedstawione w wyżej wymienionym wniosku jest niezgodne w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Pana .................. stanu faktycznego sprawy w piśmie z dnia 13.01.2005r ( uzupełnionego pismem w dniu 14.02.2005r ) wynika, iż żona podatnika uzyskuje dochody z pracy na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej będąc na stażu podoktorskim na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Massachusetts w Amherst, gdzie uczestniczy w programie badawczym. Z treści pisma wynika, iż rodzaj działalności i sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez żonę podatnika zostały opisane w art. 17 ust. 1 umowy z dnia 08.10.1974r zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Strona wnosi zapytanie czy metoda wyłączenia z progresją, o której mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym, jest właściwą metodą ustalenia należnego podatku w RP w przypadku dochodów uzyskiwanych przez małżonkę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Stosownie do treści art. 3 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r, nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami ) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy ).

W myśl postanowień art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem

Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 08.10.1974 roku ( Dz. U. Nr 31 poz. 178 z dnia 18 września 1976 r ) - podwójnego opodatkowania dochodów będzie się unikać w następujący sposób : zgodnie z postanowieniem prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

Jak wynika z powyższego zapisu dochody osiągane przez podatników w USA są tam opodatkowane i podlegają również opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach, zaś podwójnego opodatkowania tych dochodów unika się w ten sposób, iż od podatku naliczonego w Polsce odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu z tego tytułu w USA.

Jak z powyższego wynika do obliczenia podatku należnego od dochodów osiągniętych w USA zastosowanie mają przepisy art. 27 ust.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych : jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Zaś w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolite Polskiej, zasadę określoną w ust. 9 stosuje się odpowiednio.

Od dochodów osiągniętych w 2004 roku w USA przez małżonkę podatnika z tyt. prowadzonych badań naukowych na mocy art. 17 ust. 1 umowy nie został w USA pobrany podatek.

Nie oznacza to jednak, że również w Polsce dochody te są zwolnione z opodatkowania.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

W katalogu zwolnień zawartych w art. 21, art. 52 i art. 52a ustawy o podatku dochodowym nie wymieniono jako zwolnionych od opodatkowania, dochodów ze źródeł uzyskanych za granicą, a określonych w art. 17 ust. 1 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania.

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej - w wysokości równowartości diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca lub otrzymywane stypendium; zwolnienie dotyczy dochodów nie przekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet.

Jednocześnie na podstawie art. 1 lit. "b" ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 93 poz. 894 ) wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu :

  1. stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
  2. ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Mając powyższe na uwadze dochody osiągnięte przez podatnika w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych i zwolnione tam z opodatkowania, podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych, tj. jak ze stosunku pracy i wg obowiązującej skali podatkowej po :

  • pomniejszeniu o przysługujące diety,
  • przeliczeniu na złote wg kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut lub wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ( art. 11 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ),
  • pomniejszeniu o ryczałtowe koszty uzyskania przychodu tj. rocznie 1.533,84 zł, ( art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ),
  • odliczeniu od dochodu kwot dobrowolnie opłaconych w 2004 roku składek na ubezpieczenie społeczne ( art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ).

W związku z powyższym stanowisko wyrażone we wniosku, iż dochód uzyskany przez Pana żonę w Stanach Zjednoczonych jest zwolniony w USA z podatku a, w Polsce powinien być uwzględniony tylko dla potrzeb obliczenia wysokości należnego podatku z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją - zgodnie z treścią art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym - jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Stosownie do treści umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską a USA w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie metoda odliczenia, określona w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odpowiedź na zapytanie podatnika została udzielona w stanie prawnym obowiązującym na dzień wydania postanowienia.

Podobne interpretacje: