Drukuj

zakres stosowania następujących przepisów prawa podatkowego:-art. 3, art. 21 ust. 1 pkt 33 (obowiązujący w 2003r.), art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 16 umowy z dnia 18 września 1976 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zachowana przy tym została zasada, zgodnie z którą przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a w/cyt. ustawy).

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, umowy przewidują dwie metody jego eliminacji. Każda umowa zawiera postanowienia, które określają jaką metodę umawiające się państwo jest zobowiązane stosować w odniesieniu do konkretnej kategorii dochodu. Aktualnie stosowane są dwie główne metody eliminacji podwójnego opodatkowania:

  • metoda wyłączenia
  • metoda odliczenia (zaliczenia)

Umowa między Rządem Polskim a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976r. Nr 31, poz. 178) przewiduje metodę odliczenia (zaliczenia) proporcjonalnego (art. 20 ust. 1) - co oznacza, że podatek zapłacony za granicą jest odliczany od podatku należnego w państwie będącym miejscem zamieszkania lub siedziby podatnika, ale tylko do wysokości podatku przypadającego na dochód uzyskany za granicą.

W sytuacji, gdy umowa zawarta z danym państwem przewiduje unikanie podwójnego opodatkowania przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia, podatnik ma obowiązek złożenia zeznania rocznego i deklarowania w Polsce dochodów, osiągniętych ze źródła przychodów położonego za granicą i wykazania w nim kwoty podatku należnego w Polsce (po odpowiednim obliczeniu według skali zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym). Od tak wyliczonej kwoty może odjąć zapłacony w drugim państwie podatek dochodowy.

W Pana przypadku zastosowanie ma art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż dochód ten nie podlega zwolnieniu od opodatkowania w Polsce, w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 33 w/cyt. ustawy, niezależnie od tego czy podatnik osiągnął w Polsce dochody czy też nie.

Stanowisko powyższe jest oparte na wyjaśnieniach Departamentu Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów zawarte w Biuletynie Skarbowym Nr 6 (54) 2003.

Podobne interpretacje: