Drukuj

Czy hodowla roślin akwariowych będzie opodatkowana podatkiem rolnym ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 29 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej, przychodów uzyskiwanych:

 • ze sprzedaży roślin akwariowych z własnych zbiorników oraz ze sprzedaży krewetek z własnej hodowli - jest prawidłowe,
 • ze sprzedaży nawozów własnej kompozycji oraz z tytułu aranżacji zbiorników wodnych (akwaria) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej, przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin akwariowych z własnych zbiorników, krewetek z własnej hodowli i nawozów własnej kompozycji oraz z tytułu aranżacji zbiorników wodnych (akwaria).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zamierza otworzyć firmę zajmującą się:

 1. sprzedażą roślin akwariowych z własnych zbiorników o pojemności do 300 l (łączna pojemność wszystkich zbiorników 3 000 l),
 2. sprzedażą krewetek z własnej hodowli,
 3. sprzedażą nawozów własnej kompozycji,
 4. aranżacją zbiorników wodnych (akwaria).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy może być zwolniona z uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ww. działalność, tzn. sprzedaż krewetek z własnej hodowli, dostawy produktów pochodzących z własnej działalności akwarystycznej, może być zaliczona do działalność rolniczej i z tego tytułu może być zwolniony z uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 2 (winno być art. 2 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

W myśl z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), przepisów ustawy tej nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W myśl art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku Nr 2 do ustawy. Od dnia 01 stycznia 2010r. ww. normy szacunkowe zostały określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1269). Załącznikiem tym jest "Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego".

Uprawa roślin akwariowych oraz hodowla krewetek nie występuje w ww. tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż o ile minimalny okres przetrzymywania, przez Wnioskodawczynię, wyhodowanych roślin akwariowych oraz krewetek, będzie odpowiednio dłuższy niż miesiąc (w przypadku roślin) oraz dłuższy niż 2 miesiące (w przypadku krewetek), w trakcie którego nastąpi ich biologiczny wzrost, licząc od dnia ich nabycia, to działalność ta będzie stanowiła działalność rolniczą.W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody uzyskane ze sprzedaży ww. roślin i krewetek wyłączone będą z opodatkowania podatkiem dochodowym. W tym też zakresie stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przeto w przypadku podjęcia przez Wnioskodawczynię działalności o charakterze wytwórczym, np. polegającej na wytwarzaniu sprzedawanych później nawozów własnej kompozycji, a także działalności o charakterze usługowym w zakresie aranżacji zbiorników wodnych, osiągany z tego tytułu przychód (dochód) będzie podlegał opodatkowaniu, jako uzyskany ze źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W tym też zakresie stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Podobne interpretacje: