Drukuj

dot. opodatkowania dochodów uzyskanych przez jednego z małżonków z pozarolniczej działalności gospodarczej - świadczenie usług najmu mieszkań w budynku, który jest współwłasnością małżonków.

Znowelizowane od 2003 r. postanowienia art. 8 ust. 3-5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowią:

ust. 3: Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich.

ust. 4: Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy.

ust. 5: Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przy zapłacie zaliczek i składaniu deklaracji za cały dany rok podatkowy oraz składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania deklaracji.

Zgodnie z ww. przepisem wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków ma zastosowanie w przypadku małżonków:

  • między którymi istnieje wspólność majątkowa,
  • którzy osiągają przychody ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy tj. najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
  • złożą pisemne oświadczenie w tej sprawie we właściwym urzędzie skarbowym, najpóźniej do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym z tytułu najmu, dzierżawy itd. został otrzymany pierwszy przychód.

Zatem powyższe uregulowanie nie dotyczy małżonków w przypadku gdy jeden z nich uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, do której wykorzystuje nieruchomość (składnik majątku związany z działalnością gospodarczą), stanowiącą współwłasność łączną małżonków.

W związku z powyższym obowiązek opodatkowania całości dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie „usługi – wynajem lokali mieszkalnych i usługowych” na Pani imię i nazwisko wynika z zapisu art. 5a pkt 6, który stanowi, że przez pozarolniczą działalność gospodarczą, w pojęciu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podobne interpretacje: