Drukuj

Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży papierów wartościowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2009r. (data wpływu do tut. Biura 05 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu w zeznaniu PIT-38 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 maja 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu w zeznaniu PIT-38.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2005r. pozostający we wspólności majątkowej małżonkowie podjęli decyzję zakupu certyfikatów depozytowych emitowanych przez bank. Certyfikaty te były sprzedawane tylko i wyłącznie jako certyfikaty imienne, na jedną osobę (na co wnioskodawczyni posiada stosowne zaświadczenie z banku).

W tej sytuacji ze wspólnego konta bankowego małżonkowie zakupili certyfikaty na nazwisko męża wnioskodawczyni.

Część certyfikatów zakupiono w 2005r., pozostałą część w 2006r. Terminy wykupu to lata 2008 i 2009. Z powodu choroby, głównie problemów z poruszaniem się, mąż przeniósł własność papierów wartościowych na żonę (tj. wnioskodawczynię), sporządzając stosowną „umowę przeniesienia własności papierów wartościowych” dnia 27 czerwca 2007r. Dnia 28 marca 2008r. mąż wnioskodawczyni zmarł. W październiku 2008r. wnioskodawczyni, jako właścicielka certyfikatów depozytowych, złożyła ofertę wcześniejszej sprzedaży i bank odkupił ww. certyfikaty.

Biuro Maklerskie banku sporządzając PIT-8C za rok 2008 dla wnioskodawczyni w części E wykazało:

  • przychód (rubr. B) za odpłatne zbycie papierów wartościowych równy kwocie ich odkupienia przez bank,
  • koszty uzyskania przychodu (rubr. C) równe 0,00 zł,
  • dochód (rubryka D) równy przychodowi.


Według informacji telefonicznej uzyskanej z Biura Maklerskiego koszty nabycia poniósł mąż wnioskodawczyni, pomimo że zakupu dokonano z majątku wspólnego.

Wnioskodawczyni podkreśla, że nie można była zakupić papierów na oboje małżonków oraz że do końca trwania małżeństwa wnioskodawczyni i jej mąż posiadali pełną wspólność majątkową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jakie koszty uzyskania przychodu w PIT-38 powinna uwzględnić wnioskodawczyni w opisanej powyżej sytuacji w celu prawidłowego rozliczenia...

Zdaniem wnioskodawczyni, prawidłowym jest, że zapłaciła ona 19 % podatek od zysku uwzględniając 100% kosztów uzyskania przychodu, tj. całość kwoty poniesionej na zakup certyfikatów depozytowych przez męża, uznając, że taki podatek zapłaciłby on.

Wnioskodawczyni uważa, że jej stanowisko jest zgodne z zasadą równości podmiotów wobec prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - wyrażającym zasadę powszechności opodatkowania - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy są kapitały pieniężne i inne prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Przepis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 tej ustawy podatkowej jest zgodnie z ust. 2 pkt 1 tego artykułu różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Przy czym, w myśl art. 30b ust. 4 ww. ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Dochodów, o których mowa zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c. Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2).

Z powyższego wynika zatem, że podatnikiem w przypadku zbycia papierów wartościowych jest ich zbywca i to on ma obowiązek złożyć zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego z takiego zbycia.

Z wniosku wynika, iż w 2005r. pozostający we wspólności majątkowej małżonkowie podjęli decyzję zakupu certyfikatów depozytowych emitowanych przez bank. Małżonkowie zakupili certyfikaty ze wspólnego konta bankowego na nazwisko męża wnioskodawczyni. Z powodu choroby, a jeszcze przed swoją śmiercią, mąż przeniósł własność papierów wartościowych na żonę (tj. wnioskodawczynię), sporządzając w dniu 27 czerwca 2007r. stosowną „umowę przeniesienia własności papierów wartościowych”.

W październiku 2008r. wnioskodawczyni, jako właścicielka certyfikatów depozytowych, złożyła ofertę wcześniejszej sprzedaży i bank odkupił ww. certyfikaty. Wątpliwości wzbudza sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W związku z powyższym organ podatkowy stwierdza co następuje:

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

Wnioskodawczyni wraz z mężem w latach 2006-2007 nabyła certyfikaty depozytowe pozostając we wspólności ustawowej. Nabyte papiery wartościowe weszły zatem w skład majątku wspólnego, a każde z małżonków stało się ich współwłaścicielem (w częściach równych). Bez znaczenia jest przy tym, że certyfikaty zostały wydane na imię tylko jednego małżonka. Certyfikaty od chwili nabycia stanowiły współwłasność małżonków. Poniesione koszty nabycia w częściach równych obciążały zarówno wnioskodawczynię jak i jej męża. Następnie w 2007r. mąż wnioskodawczyni dokonał przeniesienia własności papierów wartościowych na żonę. Powyższe oznacza, że choć od tej daty wnioskodawczyni widniała imiennie jako właścicielka na 100% certyfikatów zamiast męża, to w świetle prawa mąż mógł przenieść na nią własność jedynie udziału w wysokości #189;, gdyż pozostały udział był własnością wnioskodawczyni od chwili nabycia. Treść wniosku wskazuje, że udział ten mąż przeniósł na wnioskodawczynię nieodpłatnie. To oznacza, że na nabycie od męża jego udziału w certyfikatach wnioskodawczyni nie poniosła żadnych kosztów. Rozliczając zatem sprzedaż tychże certyfikatów bankowi wnioskodawczyni miała prawo do odliczenia 50% kosztów nabycia tychże certyfikatów, które w momencie nabycia na nią przypadały.

Udział w certyfikatach przekazany przez męża wnioskodawczyni otrzymała pod tytułem darmym, nieodpłatnie, ona sama nie poniosła na to nabycie żadnych kosztów. Koszty – 50% całości – przysługiwałyby mężowi. Mąż utracił prawo do ich rozliczenia z chwilą kiedy przeniósł własność swego udziału na wnioskodawczynię.

Fakt, iż mąż mógłby przed śmiercią rozliczyć koszty nabycia certyfikatów, gdyby nie przeniósł na wnioskodawczynię prawa do ich własności nie uprawnia do twierdzenia, że wnioskodawczyni może obliczyć podatek w wysokości takiej jaka obowiązywałaby męża. Mąż przestał być współwłaścicielem certyfikatów, przekazał nieodpłatnie prawo na rzecz żony. Na nabycie od niego jego części żona kosztów nie poniosła.

Podsumowując, wnioskodawczyni wraz z mężem poniosła określone koszty nabycia certyfikatów, które obciążają ten zakup w częściach równych. Będzie zatem mogła pomniejszyć przychód o koszty przypadające na jej udział. Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczenia całości kosztów uzyskania przychodów, lecz jedynie połowę. Dokonane przez wnioskodawczynię w zeznaniu wyliczenie podatku jest błędne, a stanowisko wnioskodawczyni sprzeczne z prawem.

W związku z powyższym stanowisko wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: