Drukuj

1) Czy sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym Wnioskodawcy jest właściwy? 2) Czy interpretacja wg Wnioskodawcy definicji działalności gospodarczej w obu ustawach w odniesieniu do prowadzonej przez niego działalności jest poprawna? Chodzi tu o definicje działalności gospodarczej zawarte w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które różnią się od siebie. 3) Czy prowadzenie korepetycji jako zajęcia dodatkowego wykonywanego osobiście wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej? 4) Czy Wnioskodawca może wyrejestrować działalność gospodarczą i nadal prowadzić korepetycje z języka angielskiego, rozliczając je przed Urzędem Skarbowym jako osobiście wykonywaną działalność oświatową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2010 r. (data wpływu 6 kwietnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 17 czerwca 2010 r. nr ILPB1/415-418/10-2/AGr wezwano Zainteresowanego do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek w dniu 28 czerwca 2010 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 25 czerwca 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od lutego 1992 r. Wnioskodawca udziela korepetycji z języka angielskiego. Zawsze była to dla Wnioskodawcy uboczna działalność, wykonywana przez niego osobiście, prowadzona w domu w godzinach wieczornych. Podstawowym źródłem przychodu Wnioskodawcy zawsze była praca na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę.

Przed rozpoczęciem działalności z Urzędu Skarbowego Wnioskodawca uzyskał ustną intormację, że aby mógł udzielać korepetycji z języka angielskiego zgodnie z prawem, musi zarejestrować działalność gospodarczą. Stosując się do wymogu Urzędu Skarbowego, Wnioskodawca zarejestrował działalność i otrzymał zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione przez Urząd Miejski dnia 25 lutego 1992 r.

W zaświadczeniu dokonano następujących wpisów: (1) Oznaczenie podmiotu gospodarczego: Pan XXX; (2) Oznaczenie - miejsce zamieszkania podmiotu: XXX: (3) Pełnomocnicy:….. ; (4) Określenie przedmiotu działalności gospodarczej: korepetycje z języka angielskiego; (5) Miejsce wykonywania działalności gospodarczej: XXX; (6) Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1992-02.10. — Zaświadczenie otrzymują: 1) Pan XXX 2) Urząd Skarbowy XXX; 3) ZUS XXX.

Po zarejestrowaniu i rozpoczęciu działalności, Wnioskodawca co miesiąc składał w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-5 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych. W deklaracjach tych, stosując się do ustnej interpretacji Urzędu Skarbowego, Zainteresowany deklarował swoje przychody w wierszu 3. Wolny zawód lub inna samodzielna działalność o podobnym charakterze. W objaśnieniach do tego wiersza, zawartych w deklaracji PIT-5 znajdował się zapis: Wypełniają podatnicy osiągający przychody (...) z działalności wymienionej w art. 13 pkt 2 ustawy, jeżeli te przychody otrzymują bez pośrednictwa płatnika (...). Wnioskodawca nie wypełniał natomiast wiersza 1. Pozarolnicza działalność gospodarcza, ponieważ zdaniem Urzędu Skarbowego prowadzona przez Wnioskodawcę działalność spełniała wymogi samodzielnej działalności zgodnie z art. 13 pkt 2, w związku z czym nie mieściła się w pojęciu pozarolniczej działalności gospodarczej, mimo tego, że Zainteresowany uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Po wprowadzeniu nowej deklaracji PIT-52 o wysokości dochodu uzyskanego, od początku 1998 r. Wnioskodawca co miesiąc składał tę deklarację w miejsce wcześniej składanej deklaracji PIT-5. Zgodnie z ustną wykładnią prawną uzyskaną przez Zainteresowanego w Informacji Urzędu Skarbowego, w deklaracji PIT-52 wypełniał on wiersz (1) Przychody z osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 ustawy (bez pośrednictwa płatnika). Było to zgodne z rozumieniem prawa przez Wnioskodawcę, ponieważ art. 13 pkt 2 mówi min. o przychodach z osobiście wykonywanej działalności oświatowej, za jaką Zainteresowany uważa prowadzone przez niego korepetycje z języka angielskiego.

Z początkiem 2004 r. deklaracja PIT-52 została zastąpiona przez deklarację PIT-53 o wysokości uzyskanego dochodu. W deklaracjach miesięcznych PIT-53, podobnie jak poprzednio, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Skarbowym , Zainteresowany wypełniał wiersz 3. Przychody z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 ustawy, bez pośrednictwa płatnika. Deklarację PIT-53 Wnioskodawca składał od początku 2004 r. do końca 2006 r., po czy obowiązek składania miesięcznych deklaracji został zniesiony. Tak więc, od początku 2007 r. Zainteresowany nie składa deklaracji miesięcznych o wysokości uzyskanego dochodu, natomiast w dalszym ciągu wpłaca zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z wymogiem Urzędu Skarbowego, na poleceniach przelewu zaliczek Zainteresowany dokonuję zapisu: PIT Podatnik PIT-53 Działalność oświatowa wykonywana osobiście.

Podsumowując, od początku prowadzenia działalności zawsze Wnioskodawca pytał Urząd Skarbowy o zasady jego rozliczania się i zawsze stosował się do interpretacji i wytycznych Urzędu. W szczególności, z początkiem każdego roku kalendarzowego Zainteresowany pytał, czy zaszły jakieś zmiany dotyczące działalności prowadzonej przez niego.

Pod koniec 1999 r., pojawiła się wątpliwość ze strony Urzędu Skarbowego, czy korepetycje z języka angielskiego wymagają zarejestrowania jako działalności gospodarczej. W związku z tym, pismem z dnia 20 grudnia 1999 r. Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o interpretację zaistniałego stanu faktycznego. Nie udzielając Wnioskodawcy odpowiedzi, pismem z dnia 4 stycznia 2000 r. Urząd Skarbowy przesłał pismo Wnioskodawcy do Urzędu Miejskiego celem rozpatrzenia i udzielania jemu stosownej odpowiedzi.

Dnia 11 stycznia 2000 r. Zainteresowany otrzymał pisemną odpowiedź od Burmistrza Miasta, w którym zamiast interpretacji prawa w tym zakresie widniał lakoniczny zapis: Podnoszona we wniosku wątpliwość rejestracji korepetycji. .. jako działalności gospodarczej wyjaśniają teksty art. 9 i 10 ustawy o działalności gospodarczej. W związku z tym, że Urząd Skarbowy również nie wyraził jasnego stanowiska w sprawie tego, czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest konieczny do tego, aby Zainteresowany mógł rozliczać przychody i podatki z korepetycji z języka angielskiego przed Urzędem Skarbowym, Wnioskodawca uznał, że lepiej będzie, jeśli nie wyrejestruje on działalności gospodarczej. Zainteresowany obawiał się, że jeśli wyrejestruje działalność gospodarczą, spotka się z zarzutem ze strony Urzędu Skarbowego, że nie dopełnił wszystkich formalności wymaganych do prowadzenia osobiście wykonywanej działalności oświatowej zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ostatnim czasie pojawiła się inna wątpliwość ze strony Urzędu Skarbowego, a mianowicie, czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność powinna być rozliczana przed Urzędem Skarbowym jako działalność oświatowa wykonywana osobiście zgodnie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jako pozarolnicza działalność gospodarcza jako że jest ona wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Takiej wątpliwości Urząd Skarbowy nigdy wcześniej nie wyrażał. Wręcz przeciwnie, od początku prowadzenia przez Wnioskodawcę korepetycji z języka angielskiego, tj. od lutego 1992 r. Urząd Skarbowy zawsze stał na stanowisku, że prowadzona przez Zainteresowanego działalność jest działalnością oświatową wykonywaną osobiście zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aktualny stan faktyczny Zainteresowanego jest następujący:

Wnioskodawca jest pracownikiem, zatrudnionym na pełny etat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dodatkowym źródłem dochodu Zainteresowanego są korepetycje z języka angielskiego wpisane do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta, pod nazwą ‚xxx; określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 85.59.A Nauka języków obcych; data rozpoczęcia działalności: x 1992 r. Działalność tę Zainteresowany wykonuje osobiście.

Zainteresowany posiada Numer Identyfikacji Podatkowej osoby fizycznej, nadany przez Urząd Skarbowy. Wnioskodawca nie posiada osobnego NIP dla działalności gospodarczej.

Do działalności Nauka języka angielskiego, Wnioskodawca otrzymał numer identyfikacyjny REGON osoby fizycznej nadany przez Urząd Statystyczny.

W związku z działalnością xxx, Zainteresowany płaci składkę ZUS na ubezpieczenie zdrowotne od dnia 1 stycznia 1999 r. Zainteresowany nie płaci natomiast składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ jest pracownikiem zatrudnionym na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Przychody z korepetycji z języka angielskiego Wnioskodawca rozlicza w Urzędzie Skarbowym jako przychody z działalności oświatowej wykonywanej osobiście, zgodnie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od początku 2007 r. Zainteresowany nie składa deklaracji miesięcznych (wcześniej składał Wnioskodawca PIT-53). Wnioskodawca płaci natomiast zaliczki miesięczne obliczane w następujący sposób:

 1. od przychodu Zainteresowany odlicza koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% przychodu (art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 2. dochód stanowi różnicę przychodu i kosztów uzyskania przychodu (art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 3. podstawę obliczenia podatku stanowi dochód zaokrąglony do pełnych złotych (zaokrąglanie kwot — Ordynacja podatkowa art. 63);
 4. zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca oblicza jako 18% podstawy obliczenia podatku (art. 44 ust. 3a w powiązaniu z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 5. od tak obliczonej zaliczki na podatek dochodowy Zainteresowany odlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne w maksymalnej wysokości 7,75% podstawy obliczenia tej składki, lecz nie więcej niż wynosi obliczona zaliczka na podatek dochodowy (art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 6. zaliczkę do zapłaty (po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne) Zainteresowany zaokrągla do pełnych złotych (zaokrąglanie kwot - Ordynacja podatkowa art. 63) i wpłaca na konto Urzędu Skarbowego do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w których uzyskał on przychód (art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 7. przychód uzyskany w grudniu Zainteresowany rozlicza w zeznaniu rocznym, tj. za grudzień nie wpłaca zaliczki (art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).


Problem polega na tym, że są różne definicje działalności gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działalność, którą Wnioskodawca prowadzi, korepetycje z języka angielskiego, jako działalność usługowa wydaje się być działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest osobiście wykonywaną działalnością oświatową, która nie mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie spełnia przesłanek, o których mowa art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Jest to działalność wykonywana przez Zainteresowanego osobiście w domu, nie wykonuje jej pod niczyim kierownictwem, sam ponosi odpowiedzialność oraz ryzyko związane z jej prowadzeniem.

Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), wykonywana przez Wnioskodawcę usługa będąca przedmiotem wniosku jest klasyfikowana jako: „80.42.20-00.00 - Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia". W PKWiU 1997 jest wprawdzie pozycja mówiąca o językach obcych, tj. „80.42.10-00.10 - Usługi szkół języków obcych", jednakże Zainteresowany nie prowadzi szkoły języka angielskiego, tylko korepetycje z języka angielskiego, więc ta pozycja jest nieodpowiednia dla jego działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym Wnioskodawcy jest właściwy...
 2. Czy interpretacja wg Wnioskodawcy definicji działalności gospodarczej w obu ustawach w odniesieniu do prowadzonej przez niego działalności jest poprawna... Chodzi tu o definicje działalności gospodarczej zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które różnią się od siebie.
 3. Czy prowadzenie korepetycji jako zajęcia dodatkowego wykonywanego osobiście wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej...
 4. Czy Wnioskodawca może wyrejestrować działalność gospodarczą i nadal prowadzić korepetycje z języka angielskiego, rozliczając je przed Urzędem Skarbowym jako osobiście wykonywaną działalność oświatową...


Zdaniem Wnioskodawcy, rozliczanie przez niego przychodów z korepetycji z języka angielskiego w Urzędzie Skarbowym jako przychodów z działalności oświatowej wykonywanej osobiście, zgodnie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodne z prawem.

Zainteresowany Uważa, że definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej nie ma zastosowania do rozliczeń podatkowych i nie powinna być utożsamiana z definicją działalności gospodarczej zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na różnice występujące w obu definicjach.

Interpretacja wg Wnioskodawcy definicji działalności gospodarczej w obu ustawach w odniesieniu do prowadzonej przez niego działalności zawiera się w tym, że działalność, którą Zainteresowany prowadzi, korepetycje z języka angielskiego, jako działalność usługowa wydaje się być działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast w rozumieniu art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest osobiście wykonywaną działalnością oświatową, która nie mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. Taka jest interpretacja Zainteresowanego i uważa ją za poprawną. Przemawia za nią następująca analiza. Po pierwsze, treść art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej wyłączone zostały przychody ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Po drugie, art. 10 ust. 1 pkt 2 mówi o działalności wykonywanej osobiście jako o jednym ze źródeł przychodów, podczas gdy art. 10 ust. 1 pkt 3 wskazuje pozarolniczą działalność gospodarczą jako kolejne źródło przychodów. Według Wnioskodawcy świadczy to o tym, że działalność wykonywana osobiście nie jest pozarolniczą działalnością gospodarczą. Po trzecie, art. 13 pkt 2 mówi o działalności oświatowej jako jednej z form działalności wykonywanej osobiście. Wnioskodawca uważa, że udzielane przez niego korepetycje z języka angielskiego są właśnie działalnością oświatową wykonywaną osobiście.

Wnioskodawca nie ma pewności, czy prowadzenie korepetycji jako zajęcia dodatkowego wykonywanego osobiście wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast Wnioskodawca jest przekonany, że wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie powinien mieć wpływu na sposób rozliczania przychodów z korepetycji w Urzędzie Skarbowym. Stanowisko swoje Zainteresowany uzasadnia tym, że sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie zmienia charakteru jego działalności. Dopóki Wnioskodawca prowadzi korepetycje z języka angielskiego osobiście, jest to działalność oświatowa wykonywana osobiście, zgodnie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że ewentualne wyrejestrowanie przez niego działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na sposób rozliczania przychodów z korepetycji w Urzędzie Skarbowym i że nadal będzie mógł on rozliczać korepetycje z języka angielskiego jako osobiście wykonywaną działalność oświatową, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy źródłami przychodów są m.in.:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).


Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

nbspnbspnbsp - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.


Z treści wyżej cytowanego przepisu art. 5b ust. 1 ww. ustawy wynika, iż wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie trzy przesłanki w nim wymienione.

Z kolei przepis art. 13 pkt 2 ww. ustawy stanowi, iż za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Z powyższych przepisów wynika, iż pozarolnicza działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście stanowią odrębne źródła przychodu.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca od lutego 1992 r. udziela korepetycji z języka angielskiego. Działalność tą Zainteresowany zarejestrował i otrzymał zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione przez Urząd Miejski. Wnioskodawca nie spełnia przesłanek, o których mowa art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Jest to działalność wykonywana przez Zainteresowanego osobiście w domu, nie wykonuje jej pod niczyim kierownictwem, sam ponosi odpowiedzialność oraz ryzyko związane z jej prowadzeniem. Wnioskodawca przychody z udzielania korepetycji z języka angielskiego rozlicza w Urzędzie Skarbowym jako przychody z działalności oświatowej wykonywanej osobiście, zgodnie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że rodzaj wykonywanych przez Wnioskodawcę usług kwalifikuje go jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jako osobę osiągającą przychody z dzielności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W związku z czym sposób rozliczenia Zainteresowanego z Urzędem Skarbowym był nieprawidłowy. Ponadto tut. Organ nie podziela interpretacji wg Wnioskodawcy definicji działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt zakwalifikowania przez Zainteresowanego wykonywanych usług, do źródła jakim jest działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca wyrejestruje przedmiotową działalność gospodarczą, prowadząc nadal korepetycje z języka angielskiego, to w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jego przychody zostaną zakwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli nadal będzie spełniać przesłanki określone w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyjaśnić również należy, że fakt dokonania rejestracji działalności gospodarczej nie przesądza kwestii zaliczenia uzyskiwanych przychodów do określonego źródła, gdyż regulacja tego zagadnienia podlega wyłącznie przepisom podatkowym.

Natomiast odnośnie pytań Wnioskodawcy dotyczących interpretacji definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) oraz obowiązku zarejestrowania, bądź możliwości wyrejestrowania działalności wykonywanej przez Zainteresowanego tut. organ stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Przepis art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy m.in. ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

Natomiast poprzez ustawy podatkowe, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Natomiast ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nie jest przepisem prawa podatkowego.

Zatem zagadnienia regulowane przepisami tej ustawy nie mogą być przedmiotem interpetacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: