Drukuj

Czy zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby za lata 1999-2002 przysługujący funkcjonariuszom Policji na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o policji ( Dz. U. z 2002r. nr 7 poz.58 z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) „ za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze , wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”Na podstawie art.28 ust.1 ustawy o Policji ( Dz.U. z 2002r. Nr 7, poz.58 ze zm.) policjanta łączy z Policją stosunek służbowy, który powstaje w drodze mianowania. Stosunek służbowy policjanta należy uznać za źródło przychodu w rozumieniu art.10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych., a jego uposażenie za przychód ze stosunku służbowego w rozumieniu art.12 ust.1 tej ustawy. Przychody z tego źródła , pomniejszone o koszty ich uzyskania , stanowią dochód podlegający opodatkowaniu.Stosownie do art.9 w/w ustawy opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem tych, które są wymienione w art.21 tej ustawy oraz zwolnione na podstawie odrębnych przepisów.Zgodnie z treścią wymienionego na wstępie przepisu art.12 ust. 1 przychodami z wykonywanej pracy są również nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne. Takim innym świadczeniem jest m.in. zwrot kosztów dojazdu do pracy ( miejsca pełnienia służby), o którym mowa w art.93 ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji.Kwoty otrzymane na podstawie art.93 ust.1 ustawy o Policji w latach 1999- 2002 nie były wymienione w art.21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie były zwolnione na podstawie odrębnych przepisów, wobec czego podlegały opodatkowaniu. Odnośnie przytoczonej uchwały Sygn. FPS 3/99 to zaznaczyć należy , że została ona wydana w indywidualnej sprawie , dotyczącej innego stanu faktycznego (zwrot kosztów dojazdu sędziemu oceniany w kontekscie art.75 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz.U. z 1994r. Nr 7 poz.25 ze zm.) i nie ma zastosowania w przedmiotowym zagadnieniu.

Podobne interpretacje: