Drukuj

Czy przedsiębiorców (osobę fizyczną prowadzącą działalność i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) można uznać za jednostki powiązane w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stan faktyczny:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od 1995r. jest jednocześnie głównym udziałowcem (99,96%) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność gospodarczą od 2001r. Zgodnie z odpisem z KRS prezesem jednoosobowego zarządu spółki z o.o. jest osoba fizyczna, będąca jej głównym udziałowcem. Ww. podmiotów gospodarczych nie wiążą umowy, transakcje handlowe w wyniku których zostałyby ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Przy sporadycznie występujących transakcjach ceny ustalone są w oparciu o ceny rynkowe stosowane dla pozostałych klientów.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz.654 ze zm.) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; dochodem zaś – w myśl ust.2 tego artykułu – jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Regulacja prawna zawarta w art. 11 ustawy z dnia 15.02.1992r. stanowi odstępstwo od ogólnych zasad ustalania podstawy opodatkowania. Ma ona zastosowanie w sytuacji, gdy łącznie wystąpią następujące okoliczności:

  • między podmiotami istnieją wskazane w przepisie powiązania,
  • w wyniku tych powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne,
  • wskutek tego podmioty powiązane nie wykazują dochodów albo wykazują dochody niższe od tych, gdyby powiązania pomiędzy podmiotami nie istniały.

W świetle art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych jak również na podstawie art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) powiązania pomiędzy podmiotami krajowymi występują, gdy:

  • występują powiązania o charakterze o charakterze rodzinnym lub wynikającym ze stosunku pracy albo majątkowym pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach,
  • podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego,
  • te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Przy czym zgodnie z art. 11 ust. 5a ustawy z 15.02.1992r. posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że osoba fizyczna bierze udział w zarządzaniu oraz posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego. W świetle obowiązujących przepisów spółkę z o.o., w której większościowy pakiet udziałów posiada osoba fizyczna oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą należy uznać za podmioty powiązane. Została zatem spełniona jedna z przesłanek ewentualnego zastosowania przepisów art. 11 ustawy z dnia 15.02.1992r.Ustalenie natomiast, czy zostały spełnione pozostałe przesłanki, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 15.02.1992r., tj. czy w wyniku zaistniałych powiązań zostały ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, wskutek czego któryś z podmiotów powiązanych nie wykazał dochodów albo wykazał dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać w warunkach wolnego rynku, może nastąpić dopiero po analizie umów i transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Ocena ta może mieć miejsce w trakcie postępowania podatkowego lub kontrolnego.

Podobne interpretacje: