Drukuj

Gdzie jest opodatkowana emerytura przekazywana z Polski osobie mającej miejsce zamieszkania w Niemczech ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90),


Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej opodatkowania emerytury przekazywanej z Polski osobie mającej miejsce zamieszkania w Niemczech.


Uzasadnienie


Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w pismach Podatnika, Pan X od 10.06.2005 r. mieszka w Niemczech z zamiarem stałego tam pobytu. Z niemieckiego urzędu otrzymał zezwolenie, jako obywatel jednego z państw Unii Europejskiej, na stały pobyt w państwie niemieckim, bezterminowo. Podatnik nadal zachowuje obywatelstwo polskie. Pobiera rentę niemiecką za 66 miesięcy pracy w Republice Federalnej Niemiec oraz emeryturę polską za 24 lata pracy w Polsce, która jest co miesiąc przekazywana do niemieckiego banku Dresdner Bank AG, po wcześniejszym potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez ZUS Oddział w Opolu.


Zdaniem Podatnika, emerytura polska podlega opodatkowaniu tylko w kraju, w którym mieszka na stałe, czyli w Niemczech. W konsekwencji, kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierane od 01.07.2005 r. przez ZUS Oddział w Opolu stanowią nadpłatę i powinny zostać zwrócone Podatnikowi.


Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zważono, co następuje.


Zgodnie art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast w myśl art. 4a tej ustawy, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ww. polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.


Jednakże od zasady tej określono wyjątek w art. 18 ust. 2 ww. umowy. Zgodnie z tym przepisem, płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.


Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż do emerytury otrzymywanej przez Podatnika z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych ma zastosowanie przepis art. 18 ust. 2 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Pobierane zatem przez ZUS Oddział w Opolu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nie stanowią nadpłaty.


Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.


Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: