Drukuj

Opodatkowanie w Polsce od dochodów uzyskanych z tytułu wynagrodzenia wypłacanego przez Polską Szkołę przy ambasadzie RP w Atenach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007 r. (data wpływu 04.09 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w 2006 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w 2006 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni od 18 lat mieszka w Grecji, ma męża Greka oraz dziecko. Posiada podwójne obywatelstwo: polskie i greckie. Od 10 lat pracuje dla Polskiej Szkoły przy Ambasadzie RP w Atenach. Szkoła jako płatnik potrąca zaliczki na rzecz podatku dochodowego w Polsce.

Praca wykonywana jest na podstawie umowy o pracę zawieranej co roku na czas określony. Wnioskodawczyni jest uznawana przez greckie organy podatkowe za ich rezydenta podatkowego. W załączeniu kopia certyfikatu rezydencji za 2006 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody otrzymywane ze szkoły mającej siedzibę na terytorium Polski, z tytułu pracy wykonywanej na rzecz tej szkoły na terytorium Grecji podlegają opodatkowaniu w Polsce...

Zdaniem wnioskodawcy:

Nie ma zastosowania art. 3 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art.15 Umowy Polsko-Greckiej.

Natomiast na podstawie art. 19 ust. 1 umowy, Wnioskodawczyni spełnia warunek miejsca zamieszkania na terytorium Grecji oraz posiadania obywatelstwa greckiego, dochody te opodatkowane są wyłącznie w Grecji. W związku z tym, szkoła nie powinna pobierać zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Powołany wyżej przepis nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż Wnioskodawczyni otrzymuje dochody z pracy wykonywanej na terytorium Grecji.

Na podstawie art. 19 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1991r., Nr 120, poz. 524) wynagrodzenie inne niż emerytura, wypłacane przez Umawiające się Państwo lub jego jednostką terytorialną bądź władzę lokalną osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa lub jego jednostki terytorialnej bądź władzy lokalnej, będzie podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Jednakże wynagrodzenie takie będzie podlegać opodatkowaniu tylko w tym drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli usługi są świadczone w tym Państwie, a osoba je otrzymująca ma miejsce zamieszkania w tym drugim Państwie oraz osoba ta:

  • jest obywatelem tego Państwa albo
  • nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

Zatem w przypadku Wnioskodawczyni zastosowanie ma przepis art. 19 ust. 1 lit. b) ww. umowy, zgodnie z którym dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię, będącą obywatelką Grecji i mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, z tytułu usług świadczonych w Grecji, podlega opodatkowaniu w Grecji.

Tak więc słuszne jest stanowisko Wnioskodawczyni, iż nie powinna być opodatkowana w Polsce od dochodów uzyskanych przez nią z tytułu wynagrodzenia wypłacanego przez Polską Szkołę przy ambasadzie RP w Atenach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: