Drukuj

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz osiągający przychody z tyt. umowy o pracę , w wyniku zmiany tejże umowy świadczy w ramach stosunku pracy część usług identycznych jak świadczone na rzecz pracodawcy w ramach działalności gospodarczej. Stanowią one ok. 10 % usług ogółem. Czy w danej sytuacji podatnik ma nadal prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej?

Podatniczka złożyła w dniu 17.01.2005r. /wpływ do Urzędu 21.01.2005r./ wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Przedstawiono w nim następujący stan faktyczny:

- strona jest zatrudniona jako lekarz na podstawie umowy o pracę w Szpitalu Specjalistycznym w Xxxx.

Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi na rzecz: tegoż Szpitala specjalistycznego w Xxxx, Szpitala Powiatowego w Yyyy oraz podmiotu Z w Xxxx.

Dochody z tej działalności opodatkowano zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./, tj. w wys. 19% podstawy opodatkowania.

Od 01.01.2005r. została zmieniona umowa o pracę i zakres wynikających z niej obowiązków i w związku z tym powstała sytuacja, iż część usług świadczonych w ramach umowy o pracę ze Szpitalem Specjalistycznym w Xxxx oraz wykonywanych w ramach działalności gospodarczej na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Xxxx jest identyczna.

Z opisanego przez stronę stanu wynika, iż powyższe dotyczy usług: tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy, usg jamy brzusznej i narządów powierzchowych.

Podatniczka w złożonym piśmie oświadczyła, że identyczne usługi wykonywane na rzecz pracodawcy oraz świadczone w ramach działalności gospodarczej stanowią ok. 10% usług ogółem.

W opisanym stanie faktycznym strona wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego, czy w zaistniałej sytuacji może nadal korzystać z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej – na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./, tj. w wys. 19% podstawy opodatkowania.

Podatnik uważa, iż zakres obowiązków wynikający z umowy o pracę i rodzaj świadczonych usług w ramach działalności gospodarczej są tożsame w ok. 10% przypadków i dlatego ma prawo do dalszego korzystania z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 w/cyt. ustawy.

Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej wynosi, na podstawie art. 30c ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym, 19 % podstawy opodatkowania.Podatnicy mogą wybrać wyżej określony sposób opodatkowania - składając właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności /w przypadku rozpoczęcia działalności w roku podatkowym/.

Jednakże, jeżeli podatnik, który wybrał wyżej opisany sposób opodatkowania, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które podatnik:

-wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

-wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

w ramach stosunku pracy, „podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.” - na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./.

Z powyższego przepisu wynika wprost, iż fakt świadczenia jakiejkolwiek ilości usług, tożsamych z usługami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej, na rzecz swojego pracodawcy , wyklucza możliwość korzystania z opodatkowania w sposób określony w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

Reasumując, w opisanym stanie prawnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez stronę we wniosku z dnia 17.01.2005r..

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: