Drukuj

Czy spełniony został warunek skutecznego powiadomienia organu podatkowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy, jeżeli odpis umowy Spółki, zawierający postanowienia odnośnie przyjętego roku obrotowego, został złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie złożenia zawiadomienia o wyborze roku podatkowego

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30.05.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej spełnienia warunku powiadomienia organu podatkowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy, jeżeli odpis umowy Spółki, zawierający postanowienia odnośnie przyjętego roku obrotowego, został złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie złożenia zawiadomienia o wyborze roku podatkowego jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.06.2005r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że dnia 7 stycznia 2004r. aktem notarialnym została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka w dniu 21 kwietnia 2004r. złożyła w tut. Urzędzie Skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2, informując w nim, że data rozpoczęcia działalności to 22 kwietnia 2004r. Razem z formularzem NIP-2 Spółka złożyła również kopię umowy spółki. W umowie Spółki ustalono, że rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 31marca następnego roku kalendarzowego, a ponadto, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 marca 2005r.

Zdaniem Spółki, dostarczenie do urzędu skarbowego umowy spółki, która zawiera informację o przyjętym roku obrotowym jest wystarczającą formą powiadomienia organu podatkowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy. Urząd skarbowy uzyskał umowę spółki w momencie jej rejestracji, nie później niż w terminie o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. nr 54 z 2000r. poz. 654 ze zm.) rokiem podatkowym, co do zasady jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Przepis ust. 5 powołanego artykułu stanowi, że w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, zawiadomienie o przyjęciu innego roku niż kalendarzowy winno być dokonane w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.) rok obrotowy stosowany jest również do celów podatkowych, a art. 8 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy podatkowej nie określa sposobu i szczególnej formy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego, pozostawiając to decyzji podatnika, należy przyjąć, iż ustalenie w umowie spółki roku obrotowego oznacza ustalenie roku podatkowego, a złożenie odpisu tej umowy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności stanowi skuteczne zawiadomienie organu podatkowego o tym fakcie.

W umowie Spółki z dnia 7 stycznia 2004r. , której odpis został złożony w tut. Urzędzie w dniu 21 kwietnia 2004r. określono, że rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a pierwszy rok obrotowy kończy się 31 marca 2005r. Z powyższego wynika, że Spółka, która rozpoczęła działalność z dniem 22 kwietnia 2004r. , skutecznie zawiadomiła tut. organ podatkowy o wyborze innego roku podatkowego niż kalendarzowy, w związku z czym jej pierwszy rok podatkowy trwał od 22 kwietnia 2004r. do 31 marca 2005r. )art. 8 ust. 2 pdop).

Postanowienie niniejsze na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji : Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej – 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie .

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje: