Drukuj

dotyczy ustalenia roku podatkowego

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie pismem z dnia 10.02.2004 r. (znak: OP/423-01/04) informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiącej odpowiedź na zapytanie spółki z dnia 30.01.2004 r. w sprawie roku podatkowego, w sytuacji gdy spółka powstała z dniem 31.12.2003 r., zgodnie z umową spółki rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2004 r.:

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rokiem podatkowym, co do zasady, jest rok kalendarzowy, chyba, że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwy urząd skarbowy; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy. Przepis ust. 2a powołanego artykułu stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych przyjął rok kalendarzowy jako swój rok podatkowy oraz rozpoczął prowadzenie działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego, to ustawa dopuszcza możliwość przyjęcia przez takiego podatnika za pierwszy rok podatkowy okresu od dnia rozpoczęcia działalności do końca następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że skorzystanie przez takiego podatnika z możliwości przyjęcia okresu trwania pierwszego roku podatkowego, według zasady określonej w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest jego suwerenną decyzją i organ podatkowy nie ma kompetencji do tego, aby tę decyzję podejmować za podatnika. Mając natomiast na uwadze, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości rok obrotowy stosowany jest również do celów podatkowych, a art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa sposobu i szczególnej formy zawiadomienia urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy, należy przyjąć, iż ustalenie w umowie spółki roku obrotowego oznacza ustalenie roku podatkowego w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego rok podatkowy spółki w tym przypadku będzie trwał od 31.12.2003 r. do 31.12.2004 r.

Podobne interpretacje: