Drukuj

Czy ustalenie przez Spółkę, zawiązaną 12.06.2006 r., która w dniu 25.09.2006 r. rozpoczęła działalność, przyjmując rok podatkowy zgodny z kalendarzowym, wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku aportu przedsiębiorstwa, w wyniku czego nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale przez inną spółkę z o.o., powinno zostać dokonane w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu przed nowelizacją dokonaną z dniem 1 stycznia 2007 r.?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 8 marca 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 13 marca 2007 r.)

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie ze stanem faktycznym podanym we wniosku, Spółka została zawiązana w dniu 12.06.2006 r. W dniu 25.09.2006 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie:

– zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

– kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Podatnik przyjął rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym, co oznacza, że pierwszy rok podatkowy Spółki zakończy się w dniu 31 grudnia 2007 r.

Spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego, przy czym udziały w podwyższonym kapitale zostaną objęte przez inną spółkę z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie pokryte w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa.

Spółka wnosi o wyjaśnienie, czy ustalenie przez Spółkę wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku aportu powinno zostać dokonane w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu przed nowelizacją dokonaną z dniem 1 stycznia 2007 r.

Spółka stoi na stanowisku, że wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku aportu powinna zostać ustalona przez Spółkę w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Jak uzasadnia swoje stanowisko Podatnik, ponieważ zaczął działalność w dniu 25.09.2006 r., tj. w drugiej połowie 2006 r., zaś jego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to zgodnie z treścią art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pierwszy rok podatkowy rozpoczął się w dniu 25.09.2006 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2007 r. W konsekwencji, zgodnie z treścią art. 2 ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, do końca obecnego roku podatkowego, z zatem do dnia 31 grudnia 2007 r., Spółka powinna stosować przepisy tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, stwierdza co następuje:

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej updop - rokiem podatkowym z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6 jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Kwestię określenia pierwszego roku podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych reguluje art. 8 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2a updop.

Jak stanowi art. 8 ust. 2 updop, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Z kolei art. 8 ust. 2a updop stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Określenie „może trwać” użyte w powyższym przepisie oznacza, że podatnik ma wybór, a zgoda organu podatkowego nie jest wymagana.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 1589) zostały znowelizowane przepisy omawianej ustawy. Ustawa nowelizująca weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od tego dnia, z pewnymi wyjątkami. Jednocześnie w myśl art. 2 ustawy zmieniającej updop, podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2007 r. i zakończy się po tym dniu, stosują do przyjętego przez siebie roku podatkowego ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

W opisanym stanie faktycznym Spółka rozpoczęła swoją działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego. Równocześnie Spółka wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Jeżeli zatem Podatnik wybrał przedłużony rok podatkowy, tj. rok podatkowy trwający od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność, czyli jego rok podatkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2007 r., wówczas do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2007 r. stosuje w dalszym ciągu przepisy updop obowiązujące do końca 2006 r. Tak więc, w opisanej sytuacji ustalenie przez Spółkę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w roku 2007 w wyniku aportu powinno zostać dokonane w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu przed nowelizacją dokonaną z dniem 1 stycznia 2007 r.

W związku z powyższym, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez Wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez Pytającego.

Zgodnie z treścią art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy.

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Podobne interpretacje: