Interpretacje w temacie: Udziały w zyskach

Ścieżka aktualnego tematu

Spółka obniża kapitał zakładowy poprzez umorzenie udziałów bez wypłaty wynagrodzenia wspólnikowi. Kwota z umorzenia zostaje przekazana na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie straty powstałej z przejęcia spółek zależnych. Pytanie podatkowe dotyczy konsekwencji podatkowych obniżenia kapitału zakładowego w odniesieniu do wspólników będących osobami fizycznymi oraz spółki jako osoby prawnej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że jednostka obniża kapitał zakładowy poprzez umorzenie udziałów bez wypłaty wynagrodzenia wspólników. Kwota z umorzenia zostaje przekazana na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie strat powstałych z przejęcia spółek zależnych. W związku z powyższym nie powstanie obowiązek podatkowy dla udziałowców spółki z tytułu podatku dochodowego od ...

Według jakiej stawki powinien być odprowadzony podatek od dywidendy wypłaconej zaliczkowo w miesiącu grudniu 2003r. ?

Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. stanowił, że podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 15 % uzyskanego przychodu. Taką samą r ...

Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej udziałowców będzie miało obniżenie kapitału zakładowego spółki w drodze umorzenia części udziałów w celu pokrycia straty finansowej z lat ubiegłych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2004r. (data wpływu 16.03.2004) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w części dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja po ...

Czy podatnik korzystający ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który otrzymuje dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ma prawo dalej do zwolnienia przedmiotowego oraz w jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku likwidacji spółki?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Nr NE/380/2004 z dnia 5.04.2004 r. (data wpływu do Urzędu), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje: Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie, Spółdzielnia jako jedyny ...

Wykaz zasad

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2004 r. (data wpływu 12.01.2004 r.) sprawie interpretacji przepisów dotyczących nabycia akcji własnych w celu umorzenia w zamian za grunt i środki pieniężne wyjaśnia: Umorzeni ...

Jaka stawkę podatku zastosować w przypadku wypłaty dywidendy w 2004 roku z tytułu zysku osiągniętego w 2003 roku?

W odpowiedzi na pismo z dn. 31.03.2004r. (uzupełniono 21.04.2004r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z ...

dotyczy podatkowych skutków umorzenia udziałów w spółce

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. „S.” złożonym do tut. Urzędu w dniu 9.06.2004 r. i dokonaniu analizy zapytania podatnika w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób ...

Czy w sytuacji, gdy: 1) Spółka jest 100% udziałowcem w spółkach zależnych, 2) Spółka łączy się ze spółkami zależnymi poprzez przejęcie ich całego majątku, bez podwyższania kapitału zakładowego i wydania nowych udziałów w oparciu o art. 516 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku z otrzymanym w dniu 08.11.2004 r. pismem z dnia 04.11.2004 r. . w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do sytuacji w której: 1) Spółka jest 100% udziałowcem w spółkach zależnych, 2) Spółka łączy się ze spółkami zależnymi poprzez przejęcie ich c ...


Czy pozostałe po zakończeniu likwidacji Spółki z o.o. środki pieniężne w postaci kapitałów zakładowego i zapasowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Pismo niniejsze stanowi informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. w brzmieniu obowiązującym na dzień wpływu wniosku), w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administra ...

Generowanie strony w 55 ms