Drukuj

1. Czy w przypadku wypłacenia Podatnikowi kwoty 300.000zł w gotówce (zgodnie z umową przeniesienia ogółu praw i obowiązków związanych z udziałem w spółce jawnej “O.”), powstanie po Jego stronie obowiązek zapłaty podatku w wysokości 3.809,60 zł? 2. Czy przyznana kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ustawa Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r. zmieniam informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie z dnia 31 grudnia 2004 r. Nr PD/415-36/04 udzieloną Panu Markowi W. zam. w I., ul. ..., w związku z wnioskiem złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 18 października 2004 r. w sprawie opodatkowania dochodów z tytułu przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków związanych z udziałem w Spółce Jawnej "O.".

Podatnik był wspólnikiem Spółki Jawnej “O.”, w której posiadał 50% udziałów, wystąpił z tej spółki zbywając swoje udziały, tj. przenosząc ogół praw i obowiązków na osobę trzecią, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym pyta, czy w przypadku wypłacenia Mu kwoty 300.000zł w gotówce (zgodnie z umową przeniesienia ogółu praw i obowiązków związanych z udziałem w spółce jawnej “O.”), powstanie po Jego stronie obowiązek zapłaty podatku w wysokości 3.809,60 zł oraz czy przyznana kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa tak stanowi.

Stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i inne wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie zaś do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt. 8 lit. a) – c). Rozwinięcie tego przepisu jest zawarte w art. 18 ustawy, w którym jedynie przykładowo podaje się, co należy uważać za przychód z praw majątkowych. Wobec tego, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera szczegółowej regulacji, co do określenia dochodu z praw majątkowych, dochód ten jest ustalany wg zasad ogólnych określonych w art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy, tj. jako nadwyżka przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli zaś koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. W przypadku zaś odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1f pkt 1 ww. ustawy, ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Tak więc Podatnik, który jest wspólnikiem spółki jawnej, przenosi odpłatnie na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z posiadanych w tej spółce udziałów osiąga przychód z praw majątkowych, nie zaś z działalności gospodarczej. Przychód ten należy zaś pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, o których mowa w cyt. powyżej art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A zatem, dochodem będzie w tym przypadku różnica pomiędzy przychodem osiągniętym z tytułu odpłatnego przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z posiadanych udziałów, a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi na podstawie cytowanego powyżej art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Pana przypadku kosztem uzyskania przychodów będzie wartość nominalna objętych udziałów w spółce.

W związku z powyższym, nie podzielam stanowiska Podatnika, iż od wartości przychodu można odjąć 50% wartości zobowiązań spółki. To zaś oznacza, iż § 2 pkt 2 umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków związanych z udziałem w spółce jawnej z dnia 27 sierpnia 2004 r. nie może być brany pod uwagę w rozliczeniu podatkowym. Powyższe ustalenia umowy są bowiem sprzeczne z postanowieniami art. 10 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Dochody z praw majątkowych, podlegają kumulacji z innymi dochodami i należy je wykazać w zeznaniu rocznym, składanym we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku i w tym samym terminie Podatnik jest zobowiązany wpłacić należny z tego tytułu podatek.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w Pana piśmie oraz stan prawny obowiązujący do 31.12.2004 r., z uwagi na fakt, iż zapytanie Podatnika zostało złożone w październiku 2004 r.

Podobne interpretacje: